Wayang- wayangan


Jejer Negara Ngastina lagi wae sigeg. Kasambung adegan pagelaran njaba. Patih Sengkuni kaadhep Raden Dursasana,  Dur­magati, Kartamarma, Jayadrata lan ora keri Citraksa – Citraksi. Wosing gati matengake rembug asiling pasewakan, yakuwi njurung lekase Raden Burisrawa  kang arsa ngalap Wara Sembadra sing  tininggal mendra dening Raden Janaka.

“Hahaha hohoho, sing guoblog niku Kakaprabu Duryudana napa paranpara­ning praja Man?” Dursasana nanggapi keterangane Sengkuni.

“Lha kok malah nggoblog-nggoblog­ake wong gerang ki piye ta Dur?”  Seng­kuni kecenthok pangrasane.

“Awit najan ditinggala kalih sing jaler, Sembadra niku rak tesih resmi bojone Janaka. Napa mboten karan legan golek momongan? Awit nek enten bebaya ing­kang nemahi Sembadra, dulur-dulure Ja­naka napa nggih ajeng mendel mawon?”

“Dursasana, coba gatekna sepisan omonganku. Iki mau Anak Prabu Duryu­dana wis ndhawuh lumantar aku sing wose Kurawa kudu sabiyantu apa kang dadi krentege Burisrawa. Merga saliyane Buris­rawa kuwi kadang pener kaipe karo anak prabu, uga kaajap kanthi sabiyantumu sa­kadang, Burisrawa banjur rumangsa ke­potangan budi lan mengkone jroning  Baratayuda bakal ganti sabiyantu marang para Kurawa. Apa prelu dak garisbawahi poin-poinne?”

“Ning napa Kakang Prabu Duryudana empun metung kados pundi murinane Pandhawa  mangke Man?”

“Lha apa Dursasana wis wedi getih?”

“Hohohoho, oalah Man…Man. Suthik Dursasana mingkuh saking kewajiban, pun ngga kula ombyongi. Ning sumangga sami dititeni, niki mangke awake dhewe ngarak manten napa malah mulih ke­wirang­an.”

“Wis ora usah nggunem sing durung kelakon. He, Swatama!”

“Nuwun kula Paman.”

“Metuwa njaba ngger.”

“Njawi wonten menapa Paman?”

“Ana wong main dhadhu karo erek-erek, Ma” Durmagati sing kawit mau meneng nyaut.

“Woo, ra nggenah kabeh. Kaya biyasa­ne kae lho ngger,” Sengkuni ngatag.

“O inggih, ngestokaken dhawuh.”

Tangane dhalang Ki Anom Dwijoseno njabut cempurite wayang Aswatama gagrag Solo saka gedebog banjur ka­undurake kasambung tembang Astaku­wala alit. Cempala kadhodhog aweh aba-aba gamelan katabuh ngungkung, kasam­­bung ngelike swarane Sulasih sindhen saka Ledoksari.

Kula jane nggih setengah gumun, kawit wau kok isine mung jejeran terus niki pripun

Saya wengi penonton wayang ana omahe Kamidi sing lagi duwe gawe mantu sansaya rame. Sawetara milih lungguh ana kursi kang disedhiyakake ana latar. Nanging uga akeh sing lungguhan ana njero pendhapa ngiras njagong merga durung kober nekani resepsi awan mau.

“ Dhalange king pundi Lik,” Kasno sing makili bapake njagong klesak-klesik takon marang Warno Bayan.

“Krungu-krungu ka Solo.”

“Tesih enem nggih Lik.”

“He-em wong lagi lulus STSI rong taun kepungkur,” semaure Warno  karo ngranggeh wedang  ana ngarepe.

Dhasar dhalang isih enom tur baut anggone nata ukara. Mula ora mokal yen sing nonton dadi betah melek. Nganti bu­baran Limbukan lan jejer Negara Tunggu­malaya, sing teka nonton saya akeh. Ana sing saka desa kono wae nanging uga akeh kang asal saka njaba. Kamidi sing ngadeg ana ngisor gawangan ngomah mesem kalegan.

Kanggone Kamidi acara dina iki pan­cen wigati. Mantu anak ragil sing  dadi pe­rawat ana RSUD Surabaya. Mula ora mokal yen resepsi ningkahane  digawe gedhe. Sawise awan mau upacara adat ka­leksanan, bengine dibacuteke nggelar wayang kulit sewengi natas kanthi dha­lang Ki Anom Dwijasena, dhalang mudha sing lagi moncer. Yaga lan sindhene uga gawane ki dhalang. Mung gamelan lan wayange wae sing nyewa kagungane Mbah Lurah Puguh.

Gamelan prunggu tinabuh ngung­kung. Swarane bening  ngiring budhalane para wadya bajobarat andhahane Dewa­srani tumuju Kasatriyan Madukara. Ratu Tunggulmalaya kuwi uga ngayunake bojo­ne Janaka.

“Sembadra ki ayune kaya ngapa ya Lik, nganti randhane wae isih akeh sing antri arep ngalap,” karo klepas-klepus nyebuli keluk rokok Kasno bisik-bisik marang Warno Bayan.

“Yen saiki kaya Luna Maya kae yake.”

Kasno karo Santosa sing kober ngu­ping ngguyu bareng. Mbah Wangsa sing lungguh ana ngarepe Warno Bayan bola-bali ngliling arloji ing tangan kiwane.

“No, iki nganti jam yahmene kok mung pijer jejeran genti genten ki piye ta?”

“Kula jane nggih setengah gumun, kawit wau kok isine mung jejeran sam­bung sinambung terus niki pripun.  Bibar Ngastina, Tunggulmalaya terus niki genti Tawanggantungan.”

“Lha terose  wayang niku gumantung dhalange Dhe, sak sire leh nglampahake. Awake dhewe rak mung nonton,” seman­tane Kasno karo nyaut rengginang.

“Wah ya ora bisa sakepenake ngono kuwi Le. Kabeh ki nganggo pakem lan pa­­ugeran. Bubar jejer sepisanan njur Limbukan, budhalan, terus perang gagal lan sakteruse. Ora kok terus sakarepe dhewe ngene iki. Yen diumbar kaya ngene bisa ngrusak tatanan. Nyanggit ki  kena-kena wae waton ora ninggal paugeran,”  mbah Wangsa nggrundel. Warno Bayan pilih meneng.

 “Wayang kok monoton, kawit mau pijer jejeran wae. Aku bali sik,” Santosa sing ora sabar menyat ninggalake kursine marani Kamidi. Sabubare nyalami sing duwe gawe mbanjur ilang ing antarane penonton ana plataran.

“Dhalang enom-enom ki dha wani ning­gal pakem,” Mbah Wangsa bali gem­remeng mbarengi unine gedhing Girisa kang ngiring budhale wadya Tawang­gantungan.

“Niku namine kreatif  Dhe,”  tumang­gape Kasno. Mbah Wangsa mbacutake anggone nyawang kelir karo sajak rada gela merga kawit  mau dieyeli terus karo Kasno.

Warno Bayan rada ndengengek nje­jeg­ake gegere ana sendhenan kursi nalika Sugiyo sing kepatah dadi among tamu kedadak kusung-kusung mencungul saka njero terop terus nglungguhi tilas kursine Santosa.

“Wah sida rusak niki mengke wayang­ane Kang.”

“Lho rusak piye ta Yo?” Warno Bayan miterang.

“Nembe mawon kula dipanggihi tukang geronge ken madosaken wayang Anom­an.”

“Lho kok kon nggolekke wayang Anom­­an ki apa wayange Lurah Puguh ora kom­plit?” Mbah Wangsa melu-melu nrambul gunem.

“Nalika mbeta saking daleme lurahe jane nggih komplit  Mbah. Ning  merga tledhore  Widodo, penitine, sore mau bar nyimping wayang ora diawasi. Mula sa­enek-eneke wayang Anoman dijupuki Kusnan kenthir, wiwit sing ana simpingan nganti ……….

Sumber: http://www.panjebarsemangat.co.id/, di akses pada 26 Desamber 2011, pukul 04:27

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s