Jimat saka Perenge Gunung


Wis ana meh rong ndina iki Wiranto ora mulih. Dheweke pilih kumpul karo para peziarah ing sawenehing makam tuwa kang ana ing perenging Gunung Kelud. Dheweke turu bebarengan karo para peziarah kang mbokmenawa nasibe meh padha karo apa kang dialami dening Wiranto. Kanggo kebutuhan ing saben­dinane, dheweke ora ana masalah. Ing kono jebul uga ana warung-warung pa­nganan kang mligi disedhiyakake kanggo para peziarah kang bukak sajeroning 24 jam. Umume para peziarah mau kandha yen keperluwane menyang makam mau mung saperlu nginggati masalah sing nggodha ruwet rentenging atine.

Sadurunge budhal menyang perenge Gunung Kelud mau luwih dhisik dheweke nggadhekake sepedha motore kang durung lunas cicilane menyang kancane. Dhuwit asile olehe nggadhekake sepedha motore digunakake kanggo keperluwan sasuwene dheweke nepi ana perenge Kelud. Nanging sajrone pirang-pirang ndi­na nepi ana kono dheweke isih du­rung oleh wisik apa dene pituduh gega­yutan karo kang dadi ancas pikirane. Kang kaya mangkono mau ndadekake pikirane tambah ruwet. Dhuwit olehe nggadhek­ake sepedha motore sasuwene ana kono saya suwe saya nipis merga kanggo ke­per­luwan saben di­nane, kaya mangan, ngopi, rokok lan kebu­tuhan liyane. Nganti rong ndina candhake, dheweke ketemu karo sawenehing pawo­ngan kang isih mudha tumaruna kang uga arep munggah me­nyang perenging Gu­nung Kelud.

Wiranto wengi iku sawise diajar nuli diirid turut ndalan karo wuda mblejet

Penampilane pra­sa­ja. Sandhang pe­nganggone uga pra­saja, ora ngetarani ka­didene wong sing sekti lan ngerti sadu­runge winarah. Na­nging ndulu apa kang dikandhakake, Wiran­to nggraita menawa pawongan sing ana sangarepe iku dudu wong sembarangan.

“Kula badhe ming­gah dhateng Redi Kelud menika saperlu pados oyod mimang. Menawi sampeyan badhe ngersakaken tumut mangga sami-sami sesarengan minggah kalihan kula”

Saka apa kang dikandhakake de­ning pawongan sing lagi dikenal mau, Wiranto weruh yen oyod mimang mono nduweni khasiat sing………

 

Sumber: Majalah Panjebar Semangat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s