Cerita Lucu


Sumur Siji

Tutur : “Mu, aku duwe bedhekan sing ana nyatane, ora gawe-gawe.”

Temu : “Lha apa bedhekanmu ndang wenehna!”

Tutur : “Ember sepuluh kejegur sumur siji, keri pira?”

Temu : “Keri sanga, no!”

Tutur : “Ya salah!”

Temu : “Sing bener?”

Tutur : “Ya entek, ora ana sing keri, wong kejegur kabeh.”

Temu : “Jare kejegur siji?”

Tutur : “Aku kandha kejegur sumur siji, sing siji rak sumure ta!”

Temu : “Wooo …! semprul tenan!” (Asnar, Batang)

 

Bedhekan Aksara

Uus   : “Cik, bedane Amerika karo Australia kuwi apa?”

Cicik : “Bawana gedhe lan cilik …”

Uus   : “Saiki sing padha apane?”

Cicik : “Ya ora ana sing padha.”

Uus   : “Ana! Sing padha tengah lan pinggire!”

Cicik : “Kok ngeyel, apa kowe wis mbuktekake?”

Uus   : “Uwis! Coba tulisen Amerika lan Australia, tengahe rak nganggo aksara R lan pinggire nganggo aksara A, ta!”

Cicik : “Ooo … iya.” (Asnar, Batang)

 

Gedhe Dhewe

Manto : “Kadhal, tekek, baya sing gedhe dhewe endi Man?”

Ali       : “Baya!”

Manto : “Ya dudu baya, kabeh gedhe dhewe, wong dudu kowe sing nggedhekake.”

Ali       : “Wooo …. asem kecut.” ( Asnar, Batang)

 

Wong Kebumen

Liwon : “Wong Kebumen kuwi sekti-sekti, Tong!”

Otong : “Wah, yen ngono kowe ya sekti?”

Liwon : “Ya jelas, Tong! Apa kowe doyan beton, balok, balung kethek utawa balung kuwuk, kaya aku?”(Sutrisno Aji, Kebumen)

Gaji Resik

Ibu     : “Le, jare gajimu rong yuta saben sasi. Njur gaji semono kuwi kotor apa resik?”

Anak   : “Ya resik, Bu!”

Ibu     : “Yen ngono kowe bisa nyelengi saben sasi, ya?”

Anak   : “Halah, nyelengi piye ta, Bu! Aku rak nembe wis matur, yen gajiku entek resik saben sasine!” (Sutrisno Aji, Kebumen)

 

Dhalang Kondhang

Guru      : “Coba sebutna dhalang-dhalang kondhang ing Indonesia!”

Murid 1 : “Ki Narto Sabdo …, Ki Anom Suroto …, Ki Timbul Hadipranoto!”

Guru      : “Wah, pinter tenan kowe! Njur sapa maneh saliyane kuwi?”

Murid 2 : “Nurdin Top, Pak!”

Guru      : “Hus, aja kleru! Nek kuwi dhalang teroris, lho!” (Sutrisno Aji, Kebumen)

 

Nabrak Thukulan Klungsu

Nabiil    :          “Ka, wingenane ana bus kecelakaan. Sing ditabrak thukulan klungsu. Penumpange sing

mati ana lima.”

Eureka :           “Wong nabrak thukulan klungsu wae kok ndadak kecelakaan nganti tilar donya. Paling

mbok idak wae terus liyep kok thukulan klungsu kuwi.”

Nabiil    :           “Ning iki tenan?”

Eureka :           “Aku ora percaya. Gak ana critane, Bill.”

Nabiil    :           “Wow, dikandhani kok ngeyel. Bis iku nabrak thukulan klungsu umur seket taun.”

Eureka    :         “Lha dalah???” ( Rusdi Ngarpan Suryapati-Pati)

 

B a n

Nabiil    :           “Ka, yo bedhekan!”

Eureka :           “Oke. Apa bedhekanmu dak batange?”

Nabiil    :           “Ban apa sing gantung-gantung?”

Eureka :           “Alaaah. Iku rak bandhul.”

Nabiil    :           “Yen ban sing disembelih kanggo kurban?”

Eureka :           “Jawabe bandhot. Wedhus bandhot.”

Nabiil    :           “Pinter. Lha ban sing bisa nyolong?”

Eureka :           “Ora ana ban kok bisa maling.”

Nabiil    :           “Ana wae. Iku bandhit.”

Eureka :           “Iya ya.” (Rusdi Ngarpan Suryapati-Pati)

Pacar

Tomo     :          “Win, yen kowe milih pacar piye? Sing sugih elek apa sing ayu mlarat?”

Winarto :          “Ya … aaaaa sing mlarat ayu!”

Tomo     :          “Yen aku ora pilih kabeh!”

Winarto :         “Kok kemlinthi temen kowe, kaya ngono kok ora ana sing kok pilih.”

Tomo     :          “Lha piye yen arep milih? Sing sugih elek ateges   rak ya elek banget ta? Lha sing

mlarat ayu tegese, ora ayu babar pisan!”

Winarto :          “Oooo iyaaa …. yaaa semprul semprul!!!” (Mience Kediri)

 

Bedhekan

Wita     :           “Kali cilik jenenge apa Man?”

Parman   :        “Got.”

Wita     :            “Lha yen kali gedhe jenenge apa?”

Parman   :         “Bengawan.”

Wita     :            “Ya … ya pinter tenan kowe. Lha saiki yen kali sedhengan jenenge apa!”

Parman   :         “Gak weruh!”

Wita     :            “Bengi … merga mau wis ana beng —awan— dadi saiki ya beng —iiii.” (Mience Kediri)

 

Pelem

Eureka   :   “Bill ayo bedhekan?”

Nabiil     :   “Oke, apa bedhekane? Coba dak batange.”

Eureka   :   “Pelem apa sing semok lan mencutake?”

Nabiil     :   “Alaaah, gampang. Pelempuan, bener ta?”

Eureka   :   “Bener. Lha pelem gedhe ning mecahe gak nganggo peso. Nganggone barang sing lincip. Apa kuwi?”

Nabiil     :   “Ya gak ana pelem sing mecahe nggo barang lancip. Sing ana nganggo peso.”

Eureka   :   “Ana wae. Jawabane pelembungan.”

Nabiil     :   “Oooo. Pelembungan utawa balon, ta?”

Eureka   :   “Bener iku.” (Ngarpan Suryapati-Pati)

 

Nganggo Rodha

Nabiil     :   “Eureka, kewan apa sing nganggo rodha. Ora nganggo sikil anggone mlaku?”

Eureka   :   “Ya ora ana. Mosok kewan mlakune kok ora nganggo sikil. Ning malah rodha.”

Nabiil     :   “Ana wae. Coba dipikir sing tenan!”

Eureka   :   “Nyerahlah.”

Nabiil     :   “Gak isa. Lha wong iku kijang, jaguar lan panther.”

Eureka   :   “Iku rak mobil ta?”

Nabiil     :   “Bener. Kabeh mau rak jeneng kewan lan mlakune nganggo rodha. Bener ta?”

Eureka   :   “Ya, bener.” (Ngarpan Suryapati-Pati)

 

Ketiban Sawang

Nabiil     :   “Wah ana kedadeyan aneh wingi.”

Eureka   :   “Kedadeyan apa kuwi, Bill?”

Nabiil     :   “Tanggaku sambatan ndandani omah, lan ketiban sawang kok terus mati alias tilar donya.”

Eureka   :   “Wah. Apa ya ana ketiban sawang kok nganti mati. Lha bobot sawange pira?”

Nabiil     :   “Bisa wae. Sawange gak sepiraa. Mung sethithik ning blandare gedhe.”

Eureka   :   “Alaaaah. Ketiban sawang sak blandare alias ketiban blandar ta. Ya mesthi wae.”

Nabiil     :   “Lha kuwi karepku.” (Ngarpan Suryapati-Pati)

 

Lawan rampog

Reporter :    “Aku krungu kabar yen panjenengan kasil nglawan rampog bersenjata api?”

Dal       :       “Lha iya bener Mas, kedadeyane dhek wingi bengi.”

Reporter :    “Banjur gaman apa lan kepiye carane njenengan bisa mikut rampog kuwi, mbok diterangke ben para pamiarsa bisa mangerteni?”

Dal       :       “Rampoge dhewekan, teka nggawa senjata api. Aku ora kurang akal, dheweke dakgebyur banyu sak ember, apine mati banjur gundhule dakgebug nganggo ember, semaput. Mekaten, Mas….”

Reporter :    “Oooo… halah… senjata apine niku oncor?”

Dal       :       “Lha nggih… apa ora gandem?” 

(kir: Siswidiadi Ngesti N, S.S)

 

Korupsi

Guru A lan Guru B padha bedhekan pas wektu istirahat.

Guru A :       “Pak, njenengan ngerti ra korupsi sing disenengi?”

Guru B :       “Ah, ya ora ana. Mosok korupsi disenengi? Nek konangan KPK piye?”

Guru A :       “Halah, dudu kuwi. Iki korupsi waktu. Jal, mulang jam 7, mulaine jam 7 seprapat. Bubar ngono, kudune rampung jam 14, eh jam 13.30 wis padha mulih. Mangka yen murid-murid ditakoni, mesthi malah seneng… kepara malah muni Assiiiiiikkkk!! Ho’o ora?”

Guru B :       “Oooo… ya ya. Termasuk sliramu, ta??”

Guru A :       “Halah… malah kena….”

(kir: Siswidiadi Ngesti N, S.S)

 

Udan sing medeni

Waras   :       “Saiki wis mangsa rendheng, awakmu sida macul sawahe Pak Kirman?”

Bagas   :       “Sida, nanging saiki saben sore udan je….dadi sing daksambat macul padha masuk angin….”

Waras   :       “Lha udan banyu bae kok…. saiki jal, udan apa sing medeni?”

Bagas   :       “Ah ana-ana bae, udan kethek? Apa udan plus angin?”

Waras   :       “Wah salah, isih ana sing luwih medeni. Yakuwi udan es…. sisan sak kulkase, ya ta?”

Bagas   :       “Ah mbuh…. tibake mesthi ora pakem ta….?

Waras   :       “He he he….” 

(kir: Siswidiadi Ngesti N, S.S)


Bedhekan

Sembada         :           “Ra, wiwit jaman biyen nganti saiki wernane banyu susu sapi apa dene banyu susu ibu, rak wernane   putih ya?”

Dora        :       “Iya pancen ngono.”

Sembada         :           “Coba banyu susu apa sing wernane abang?”

Dora        :       “Banyu susu sing dicampur zat pewarna abang ta ya?”

Sembada         :           “Kleru banget iku Ra?”

Dora        :       “Njur banyu susu sing piye ta?”

Sembada         :           “Banyu susuran, yaiku banyu sing metu saka susure simbok, abang ta wernane?”

Dora        :       ???!!! (kir: Suchamad Ampelgading Pemalang)

 

Lanang ning ndhuwur wadon ning ngisor

Soma :             “Rin, pegaweyan apa sing kudu ditindakake lanang ana ndhuwur wadone ana ngisor?”

Rina   :             “Wah, kowe kuwi nek obate wis entek kok njur kumat?”

Soma :             “Rin aja kesusu ngarani kumat, iki dudu bedhekan porno kok.”

Rina   :             “Njur nek ora porno bedhekane apa?”

Soma :             “Wong numpak becak. Coba sing lanang ana ndhuwur nggenjot becake, dene sing wadon numpak ana ngisor. Iya ora?”

Rina   :             “Ooo iya ya.” (kir: Suchamad Ampelgading Pemalang)

 

Sepatu jaran

Kolis :             “Barang apa sing gawe dhewe ora nganggo, apa maneh sing tuku blas ora bakal gelem?”

Kadis   :           “Tukang jait!”

Kolis :             “Salah, isih bisa nyoba.”

Kadis   :           “Tukang gawe omah!”

Kolis :             “Salah, isih bisa ngiyup.”

Kadis   :           “Katog aku, wis wedharna coba!”

Kolis :             “Iku lho, sepatu jaran!” 

(kir: Sukip Djunairi Kandangan Kediri)

Pil KB-pilkada

Muniran           :           “Apa bedane pilkada karo pil KB?”

Muniroh          :           “Bedane KB karo kada.”

Muniran           :           “Salah!”

Muniroh          :           “Pil KB kanggo ibu, pilkada kanggo milih pimpinan.”

Muniran           :           “Salah banget!”

Muniroh          :           “Njur benere?”

Muniran           :           “Pil KB, yen lali ngombe dadi. Yen pilkada lali manawa wis dadi.”

Muniroh          :           “Ya. Lali karo janjine kampanye.”

(kir: Sukip Djunairi Kandangan Kediri)

Polisi sing kon sabar terus

Pak RW :        “Kang, polisi apa sing sabar terus?”

Pak RT   :        “Polisi patung.”

Pak RW :        “Salah!”

Pak RT   :        “Polisi tidur.”

Pak RW :        “Salah banget.”

Pak RT   :        “Banjur iku polisi apa?”

Pak RW :        “Kae lho, Polisi Sabara, Sabar-a.”

Pak RT   :        “O,…???!!!.” (kir: Sukip Djunairi Kandangan Kediri)

 

Segara

Cikrak : “Sega apa najan dipangan wong akeh ora bisa entek?”

Tomblok  :  “Sega apa, ya? Sega mambu.”

Cikrak : “Mambu kok dipangan.”

Tomblok : “Wis katog aku tinimbang puyeng.”

Cikrak : “Segara.”

Tomblok   :  “Sega-ra iku apa maksude?”

Cikrak : “Segara, ki ya laut!”

Tomblok : “Dhengkulmu iku!!!”

(kir: Sukip Djunairi Kandangan Kediri)


Iklan
Komentar
  1. MARIA DIANA berkata:

    SAE SANGET…..

  2. Azra Firdauz berkata:

    iku critanipun KOPLAK kuabeh…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s