Lamda Terus Ngepung Republik


Lamda Terus Ngepung Republik

LANDA baka sethithik kepeksa kudu gelem rembugan karo pihak Republik, nadyan ing sakait emoh-emoh tenan nye­dhaki. Republik dianggep barang kharam. Ning, njur arep apa, manawa gelar yekti­ne tanpa rembugan karo Re­publik, Landa bakal ora bisa mrantasi gawe; kekarepane anggone nedya ngu­kuhi bumi Nusantara (sing wis dijajah 300 taun suwene), bakal gagal?

Lha kelakon ing Hoge Veluwe (kaya­dene sing wis diaturake ing kene), wiwit 14 April 1946 dianakake sapatemon anta­rane delegasi Indonesia karo pihak Landa. Saka Indonesia pangkat Mr. Su­wandi, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo karo Dr. Soe­darsono. Lha bareng tekan Ne­derland, di­tambah Dr Nur Sutan Pa­muntjak, karo Raden Mas Setiadjit, loro-lorone wong Indonesia sing dadi warga parlemen Ne­derland. Ditambah siji maneh wakil Per­himpunan Indonesia (kaum ma­hasiswa Indonesia sing sinau ana Ne­derland), Ma­ruto Darusman.

Kerampungane sapatemon: nihil, alias ora ana apa-apa; malahan pihak Landa ngucap: ”Delegasi Republik mulih nyang Yogya; tanpa nggawa apa-apa, kejaba ming tumpukan notulen, cathetan Kon­perensi”.

Van Mook diwanti-wanti temenan: ”Aja nganti menehi jabatan apa-apa, jenis apa bae nyang Soekarno”. Malah-malah pihak Landa atekad, nambahi cacahe ser­dhadhune sing ana Hindia 75.000 jiwa.

Sing rada gampang olahane tumrap Landa, ngadhepi wilayah sing wis di­kuwasani luwih dhisik dening Australi/Amerika, kayadene Papua, Ambon, Mi­na­hasa, Sulawesi, Kalimantan, Halma­hera, Timor sisih Kulon barang kuwi. Sebab, Landa ming gari trima matenge bae. Malah-malah ing wilayah-wilayah mau, Landa wis bisa nindakake pepren­tahane maneh kaya dhek jaman sadu­runge perang.

Khusus ing dhaerah Papua, Landa kan­dhane babarpisan ora nemoni per­soalan apa-apa; kabeh-kabeh lancar lan peme­rentahan Hindia-Walanda kelakon bali kaya wingi uni.

Iya bener ing kana-kene, ing sawa­tara pulo ana udreg-udregan sedhela, ning kabeh-kaben bisa ditangani kanthi gampang. Ing Sulawesi upamane, de­ning Republik Indonesia diangkat Dr. Ge­rungan Saul Samuel Jacob Ratulangie dadi Gubernur. Lan kenyataane, Dr Sam Ratulangie kelakon menyang Mekasar. (Beda karo Gubernur liyane sing diangkat kanggo Bali, Kalimantan lan wilayah Wetan (Ambon sakitere), tetep ana ta­nah Jawa, polahe ora bisa pangkat nyang panggonan tugas.

Dr. Ratulangie, sawijining tokoh inte­lek saka daerah Minahasa, nate necep ngelmu ing Nederland, srawung karo Dr.Tjipto, Ki Hajar, Douwes Dekker, kandel samangat nasionalismene,  kirim layang nyang Komandan pasukan Australi sing ana Mekasar. Surasane supaya pihak Aus­trali ngurmati marang Piagam Atlan­tik (Atlantic-Charter) sing ditandha tangani Churchill karo Roosevelt, sing nyebutake anane hak saben bangsa netepake dha­pukaning negarane dhewe-dhewe. La­yang mau ditandha tangani uga dening watara 300 kepala suku, kepala adat dalah agama ing kukuban kono.

Komandan pasukan Australia ora ngrewes; malahan dioper nyang komandan Inggris sing ing sakawit ditugasi ing Saigon. Lha iya komandan Inggris iki sing menehi ati nyang pihak Landa; sing terus nangkep Dr Sam Ratulangie, terus diken­dhangake nyang Serui, pulo cilik enthik ing salore Papua.

Landa ora leren-leren anggone tansah nggrecoki Republik; ing sandhinge iku uga terus nyantosakake peprentahane ing wilayah sing wis kelakon kecekel tangan. Rikala krungu yen pertengahan Mei 1946, Mountbatten (Inggris) bakal mundur saka tlatah sing wis dikuwasani, lan secara otomatis bakal ngli­yerake kekuwasaan nyang pihak Landa, Van Mook nduwe ada-ada nganakake konperensi antarane kepala-kepala dhaerah/jejunggule wilayah sing wis dikuwasani.

Cethane maneh, Van Mook ngrangkul sakehing pawongan, gelema nyengkuyung politike Landa. Kelakon rikala tengahan Juli 1946 dianakan Konperensi ing Malino, daerah Sulawesi Kidul kana.

Sing netepake sapa-sapa sing dadi wakile siji-sijine dhaerah, van Mook dhewe dibantu salah sijine pejabat tinggi Landa. Terus ana maneh ang­gota KNIL, Kapten J. Tahija karo Hamid II Akadri, Sultan Ponti­anak; pewaris sing pung­­kasan. Soale, ri­kala jaman Jepang sa­kehing warga kasultan­an lan sakehing pe­mim­pin (agama, inte­lek, adat) padha di­basmi dening Jepang; kanthi dakwaan arep nganakake kra­man. Ning, satemene bae, Jepang mula arep gawe Kalimantan (Ba­rat) dadi papan pang­uripane wong­wong Jepang; arep ditransmi­grasi mrono. Wong Indone­sia sing kari,isih urip, bisoa ming rakyat cilik, sing ora nduweni kapin­teran apa-apa, dadi gamparg reh-reh­ane.

Dasar Jepang dro­hun bin kurang asem…

Ora kurang saka paraga 39 Kalimantan lan saka daeran Wetanan di-kumpulake ing Malino; nedha nrima atur panuwun nyang Ratu Wilhelmina dene dhek 7 Desember 1942 pidato ing ngarep corong radio, surasane aweh janji bakal nganakake owan-owahan ing ndalem peprentahan Landa ing Hindia-Wetan.

Isih nunggal taun, Desember 1946 Landa gawe aksi meme­cah-belah len sabanjure nguwasani, sarana nganakake Kon­perensi maneh. Saiki ing Denpasar, Bali. Dhek samana Landa wis kelakon bisa mbangun dhaerah otonom ing Indonesia cacah 13 iji. Sing tata peprentahane wis bisa tumindak. Dene sing dadi kerampungane koperensi: ndhapuk utawa mbangun Negara Indonesia Timur. Sing dadi Presiden: Tjokorde Gde Rake Soekawati, tilas warga Volksraad; sing dadi Perdana Menteri Nadjamuddin Daeng Malewa; Mr Tadjuddin Noor Ke­tua Dewan Perwakilan. Sing dadi Menteri Keuangan dudu “orang kita”, ning wong Landa, tuan M. Hamelink.

Cetha mareh, yen “Negara” Indonesia Timur, ora nduweni gendera nasional, ora nduweni Lagu Kebangsaan dhewe, apa maneh kekuwasaan politik. Kabeh-kabeh kudu nggugu nyang karepe sing kuwasa; mula ora aran aneh yen N.I.T. dhek sa­mana ana sing nyebut: Negara Ikut Tuan. Nadyan ta ing tembe bab iki dibantah; merga mula anane gerakan-gerakan sing nduwa lan ora mesthi gelem tundhuk karo karepe Van Mook.

Republik Mbantu Beras nyang India.

Wus wiwit ing sakawit, pihak Republik ngudi amrih per­soal­an Indonesia-Landa ora ming dadi “persoalan dalam negeri” bae, kayadene sing dikarepake Landa. Soal Indonesia kudu dadi rembug internasional; dadi rembug jagadan. Iya merga saka kewasisane PM Sutan Syahrir, baka sethithik bisa kalek­sanan.

Rikala Syahrir krungu warta yen India lagi ngalami pa­ce­klik, enggal bae ngon­tak Pandit Nehru, nga­bari yen Republik Indo­nesia saguh lan siyaga bakal kirim bantuan be­ras nyang India. Limang atus ton!

Ing ndalem pidato radione, Syahrir kandha yen asiling panen taun iki ing wilayah Republik ora kurang saka 4 yuta ton (? SIN).

Yen ta India ora bisa kirim kain, ha iya diijoli barang apa bae, upa­ma­ne ubarampene per­­­ta­ni­an, utawa pi­ranti liya­ne. Uga yen ta dibayar nganggo dhu­wit manca, Indonesia akur-akur bae.

Syahrir nelakake kabeh mau minangka wang­sulan utawa surat-kawate Nehru sing nelakake suka sukuring atine, atas kesediaane Republik Indonesia mbi­yantu India negara nung­gal darah, sing lagi kataman paceklik.

Lan nyatane ing wilayah Republik banjur dianakake ke­giyatan ngumpulake pari kanggo India. Minangka gantine, pihak India saguh kirim bahan pakaian (kain) nyang pihak Indonesia.

Iki kabeh cetha mujudake pukulan sing telak tumrap Landa. Wah maneh, tugas sing diemban pihak Republik, nglucuti gegamane serdhadhu Jepang, terus nglumpukake pasukan-pasukan sing kalah perang, sing sabanjure diangkut nyang salah sijine pelabuhan sing wis ditamtokake, bisa tumindak lancar. Mangka pihak Landa sering bae gawe propokasi, ngalang-alangi aja nganti sakehing pakaryan utawa tugas sing diemban pasukan Indonesia bisa jalan…..

 

Sumber: http://www.panjebarsemangat.co.id/2011/01/21/lamda-terus-ngepung-republik/

Iklan
Komentar
  1. ocha fasya pradinda berkata:

    aku suka sama cerita ini . karena kita dapat mengetahui cerita cerita asal indonesia yang aku belum ketahui . good look untuk yang buat cerita ini .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s