Letnan Gubernur Jenderal H.J.Van Mook Salah Etung


Letnan Gubernur Jenderal H.J.Van Mook Salah Etung

 Sing nyengenges sisih kiwa, Dr. H.J.van Mook; sing nyekel setir mobil: Simon Hendrik Spoor, loro-lorone jejunggule imperialis Landa sing nedya njajah Indonesia maneh. S.H.Spoor rong dina sadurunge tiwas, diangkat dadi Jendral penuh.

 KAYADENE sing wis nate diaturake ing kene salebare Perang Pacific Jepang kalah, pihak Landa persasat wis ora nduweni apa-apai ng bumi Nusantara.

Iya sing ngenani kekuwasaan; iya sing ngenani Angkatan Bersenjatane. Soale, kekuwasaan ngenani Jawa lan Sumatra dipasrahake nyang pihak Inggris dalah sing ngenani perangan Asia Kidul, dimanggalani Laksamana Lord Louis Mounbatten. Lha saliyane kuwi, yaiku pulo-pulo kayadene Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok sa­pengetan dikuwasakake marang pihak Australia. Sing dituding dadi manggala, Jendral Thomas A.Blamey.

Sauntara iku, panguwasa tertinggi pihak Landa, sing diwakili Letnan Gubernur Jendral H.J.van Mook sing selawase perang ngungsi neng Australi, wis wiwit ing sakawit nduweni pengarep-arep, yen ta mengko perange rampung sarta Jepang-e kalah; pihak Landa bakal bisa bali nguwasani bumi Nusantara sing dhek semana disebut Hindia-Walanda. Van Mook ngira, yen sing bakal tinang­genah nguwasani tilas Hindia-Walanda mau, mangga­laning Angkatan Perang Sekutu ing wilayah Pacific, Jendral Douglas MacArthur. Ning, nyatane MacArthur dening Joint Chiefs of Staf (Gabungan Kepala Staf) ing Washington, diwanti-wanti yen ta nedya ngrebut bali wilayah Hindia-Walanda supaya ming ngrebut dhaeran Tarakan sarta Balikpapan sing sugih lenga patra; dalah wilayah Papua sisih Lor. Saliyane kuwi, MacArthur ora susah mikiri maneh. Luwih-luwih niyate sing nedya ngrebut bali pulo Jawa.

Yen ta niyate MacArthur iki ngantia kelakon, kayangapa ka­anane pulo Jawa dhek samana. Kurban tertamtu bakal, akeh banget; merga tanah Jawa pulo sing akeh banget jiwane; kathik seperangan wis diweleg Jepang sarana dadi PETA,  Heiho, Se­inendan, Keibodan, Gakukotai (barisan pelajar), Fujinkai (barisan kaum wanita) lan liya-liyane maneh, sing kabeh-kabeh disiyaga­kake mbiyantu Jepang, yen ta Sekuthu kelakon ndharat ing pulo Jawa. Kathik dikipasi Jepang pisan: Indonesia ora sida merdika, merga dialang-alangi Sekutu/Amerika).

Pihak Amerika, sengaja masrahake wilayah Hindia-Walanda nyang Inggris karo Australi, sajake wus krasa yen kudu ngadhepi kaum-nasionalis Indonesia. Lha iki sing ora dikarepake dening Amerika; dadi ya kareben wong liya bae sing ngadhepi.

Ngenani prakara iki, Amerika babarpisan ora ngajak rembug­an luwin dhisik karo pihak Landa. Mula, Van Mook iya ora ngerti babarpisan ngenani Hindia Walanda, sing diimpi-impi bakal bisa dikuwasani maneh sarana pitulungan bantuane Amerika.

Van Mook sadhar, tanpa bantuane liyan sengara Landa bisa bali mrentah lan njajah bumi Nusantara maneh. Ha wong wektu kuwi pihak Landa persasat ora nduweni kekuwatan Angkatan Perang apa-apa.

Ing Australi iya bener si Landa bisa mbangun kekuwatan, pemerintahan semi militer NICA = Netherlands-Indies Civil Administration. Mung bae, tenagane ora gandra, lan rikala sasi Agustus 1945 tenaga sing ming atusan cacahe mau wis dimerga­wekake ana ing wilayah sing wis kasil direbut bali MacArthur, kayadene Papua jajahan Nederland, Morotai, Tarakan karo Balik­papan. Ditambah sawatara kapal perang, terus KNIL = Koninklijk Nederlands-Indisch Leger sawatara kompi. Ditambah maneh sawatara bomber lan kapal terbang pemburu. Wis, ya ming kuwi kekuwatane Letnan Gubernur Jendral Hubertus Johannes van Mook; sing dening ilat Jawa katelah: Pan Muk.

Kayadene uga sing nate diaturake; pihak Inggris satemene ora iklas nampa tugas ngurusi Jawa karo Sumatra iki. Ora ming merga serdhadhune wis akeh sing kesel perang, ning Inggris uga rumangsa kekurangan piranti pengangkutan. Kapal-kapale ora sethithik sing kerem rikala perang kuwi. Dadi, kejaba mula ogah-ogahan, Inggris kekurangan sarana. Mula tekane ing pulo Jawa lan Sumatra kena diaturake: lamban. Ora bisa sadeg-sanyet; ana prentah ndhudhuki tanah Jawa, sakala prentah bisa ditindakake. Kenyatan, Inggris merlokake sawatara minggu.

Ha hiya mula wis dadi kersane Gusti Kang Maha Kuwasa; iya merga anane wektu komplang iki mau, bangsa Indonesia ndu­weni wektu nata lan ngatur negara Republik Indonesia sing kamardikane mentas bae dikumandhang­ake nyang saindenge donya kuwi.

Republik Indonesia baka sethithik, bisa milih Presiden lan Wakil Presidene. Bisa ndhapuk parlemen, sing dhek samana dijenengake Komite Nasional Indonesia Pusat. Terus ndhapuk Pemerintahan, sa­rana mbenum Gubernur ing saben pro­pinsi. Netepake Undang-Undang Dasar, lagu kebangsaan, gendera kebangsaan barang. Cekak, iya rikala Sekuthu isih durung kelakon bisa ngoper kekuwasaan saka pihak Jepang (sing kalah perang) kuwi, pihak Republik saya pengkuh, saya kuwat, saya temata, nata awake dhewe kadidene sawijining negara merdeka lumrahe kae.

Wah maneh, semangate kebangsaan rakyat Indonesia dhek samana mula wis jan tekan top temenan, ang­gone kepengin mer­deka wis puluhan taun lagi bisa kelakon saiki. Mula, tekade iya njur ming siji: Merdeka utawa mati.

Bangsa Indonesia dhek samana mula kena diaturake: bersatu te­men­an. Manunggal, ge­leng, gilig dadi siji, di­dhukung para mudha sing uga wis ngandhemi tekad: sadumuk bathuk, sanyari bumi di­tohi pati wutahing ludira temen­an.

Manawa Pan Muk (van Mook) wani-wani teka mrene maneh, sida tahu rasa. Cekake dhek samana, rakyat Indonesia padha nggu­molong dadi siji, nata barisan saburine Bung Karno karo Bung Hatta.

Durung lelabuhane pers nasional, iya sing metu saben dina, iya sing saben minggu. Iya sing mawa basa Indonesia iya sing mawa basa dhaerah. Kabeh-kabeh padha nggiyarake semangat nasionalisme, anti penjajahan, iya penjajahan kulit kuning iya penjajahan kulit putih.

Para mudha lan laskar-laskar padha kasil ngrebut gegaman saka tangane ser­dhadhu Jepang. Ing Yogya, ing Surabaya, ing Medan lan ngendi papan maneh tuwuh pertempuran antarane serdhadhu Jepang karo para mudha Indonesia. Satemah para mudha Indonesia banjur bisa kasil nyekel gegaman dhewe. Lha mula rikala si Inggris kelakon teka, ndharat ing Surabaya akhir Oktober 1945, disusul dening tiwase jen­dral Mallaby, disusul maneh sarana anane pertempuran sing kawiwitan 10 Nopem­ber, rakyat Indonesia kena diaturake: wis bisa ngimbangi pasukan pendudukan.

Miturut keterangan, cacahe gegaman sing bisa direbut saka gudhange si Jepun dhek samana, bedhil laras dawa: 19 000 iji; senjata mesin 1000 iji; tank 16 iji; mobil panser 62 iji. Rak lumayan kuwi jenenge.

Lha bareng 5 Oktober, dikumandhang­ake umadege TKR, Tentara Keamanan Rakyat; nadyan ta gelar yektine, yaiku ing ndalem kenyataane: umadege ming lagi ana kertas bae. Ora utawa durung maujud madeg kaya tentara tenan ngono.

Lha njur geneya ndadak dijenengake Tentara Keamanan? Soale, Bung Karno aweh tandha/sasmita nyang jendral Mountbatten, manawa pihak Indonesia babar pisan ora nduweni sedya arep pe­rang. Sing baku lan wigati: Mountbatten, Inggris lan jagad internasional gelem ngakoni anane dalah sahe Republik Indonesia iki. Wis!!! Ming kuwi.

Lha iki nyatane, dening Mountbatten ditampa kanthi apik; Ngiyani; akur banget.

Sajake Mountbatten uga nyumurupi kaya apa tekade bangsa-bangsa Asia sing dhek samana uga dijajah banga  Eropa. Kayadene India, Malaka, Birma, Frans-Pili­pina, Indo China. Kabeh-kabeh padha pengin merdika.

Mountbatten mrentahake Laksamana- Muda William A.Patterson ndharat ing Tanjung Priuk (Jakarta) 15 September 1945, karo kapal perange “Cumberland”. Eeee, Landa mbonceng; soale, esuke maneh kapal perang Landa “Tromp” iya ndharatake serdhadhune neng Priuk.

Mountbatten nganjurake nyang van Mook supaya nganakake rembugan karo Soekarno/Hatta, ning anjuran iki ditampik lawaran. Polahe, van Mook wis diwanti-wanti Perdana Menteri Schermerhorn, aja nganti nganakake hubungan karo pihak Republik, sing gaweyan Jepang.

Van Mook dhewe ing Brisbane (Aus­trali) saben dina nyemak siaran berita sing disiarake Radio Jakarta siaran Luar Negeri, Jakarta Hoosoo Kyoku. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, ing sakawit di­rungu kanthi samar-samar. Uga ana warta yen rikala 18 Agustus, Soekarno Hatta di­tetep­ake dadi Presiden lan Wakil Presiden Re­publik Indonesia. Tanpa nyebutake yen mentas bae ana pro­klamasi ke­merdekaan. Sing di­kan­dhakake ing warta mau, penguwasa Je­pang banget-banget anggone ngudi amrih warta proklamasi ka­mardikan aja nganti sumebar. Bareng Pre­siden Soekarno pidato dhek 23 Agustus, Van Mook lagi gamblang nyumurupi sarta ma­ngerteni, apa sing sa­temene  wus kedade­-y­an.

Teks pidatone Pre­siden Soekarno sing uga ditampa ing Australi dening bawahane Van Mook, di­garap banjur diaturake sang letnan Gu­bernur Jendral.

Van Mook maca laporan mau, banjur nulis disposisi ing perangan kiwa ndhuwur: “De laatste wanhoopskreet van de zich verloren wetende Soekarno”. Panjerite Soekarno sing pungkasan, merga wus mangerteni yen dheweke kalah.

Terus kirim tilgram nyang Menteri Seberang Lautan (Menteri Tanah Jajahan), ing Nederland nganjurake supaya Soe­karno-Hatta dituntut jejer dadi kolaborator karo musuh.

Ning sejarah mbuktekake yen Van Mook dalah pamarentah Landa salah etung.*

 

Sumber: http://www.panjebarsemangat.co.id/2011/01/04/letnan-gubernur-jenderal-h-j-van-mook-salah-etung/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s