Nederland Megek-Megek


Nederland Megek-megek Ngragadi Militere ing Indonesia

 Ibu Kota Rep. Indonesia diserang landa 21 Juli 1947 tanpa ana sing komando, para mudha siaga ing kampunge dhewe-dhewe.

 

Tindake Westerling sing jubriya, deksiya, kejem ing Sulawesi Kidul gawe tintrim, kekesing kawula cilik. Dina-dina “Pasukan Baret Merah, pasukane Westerling golek kurban kanggo diprajaya, lan omah-omah sing diobong.

Ing daerah Turatea, –sing persasat ora nate kocap ing ndalem sejarah, -ora kurang saka jiwa 5.000-nan sing diprajaya; omah 8.000-nan sing diobong. Durung wilayah liya-liyane, kayadene ing Bulukumba, ing Goa, ing Makasar dhewe, sarta ing papan liyane maneh.

Miturut keterangan, kurban Westerling ora kurang saka 40.000 jiwa; nadyan tembene ana sing maido.

Sawatara pemimpin Muhammadiah, warga Panitia kemerdekaan, Kara Eng Palobangkeng sing dadi “jiwa”-ne gerakan anti-kolonialisme ing Goa wis kelakon kapikut luwih dhisik. Manai Sophian, war­tawan ing Makasar bisa oncat, numpak prau nyang tanah Jawa. Malahan, dhek ana Kongres pendirian Persatuan Wartawan Indonesia ing Solo (9 Pebruari 1946) dhe­weke bisa ngestreni.

Gerakan politik lan militer Landa ora ming kandheg ana Sulawesi Kidul bae, nanging uga ing Bangka-Belitung-Riau, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku lan Irian. Iki kabeh ditindakake sawise ditandha tangani Perjanjian Linggarjati.

Kathik Landa terus nekakake kekuwatan militere saka Nederland bae.

Ngendikane Jendral Abdul Haris Nasution, periode Linggarjati mujudake kemenangan kanggo kolonialisme Landa; lan suwalike mujudake kegagalan kanggone Republik Indonesia.

Suwalike, miturut panemune pemerintah: saiki iki isih ana taraf perjuangan. Saben perjuangan merlokake taktik, siasat dhewe. Lha Linggarjati iki mujudake salah sijine siasat, sing miturut panemune Pemerintah, sing cukup becik lan apik.

Sing cetha bae, bareng Nederland ngakoni kekuasaan de facto Republik, katemahane Amerika, Inggris, Australi, China, Mesir, Siria lan Iran uga banjur melu-melu ngakoni de facto mau. Malah-malah, sateruse Haji Agus Salim sing jejer dadi Mentri Luar Negeri Republik, kelakon bisa mabur nyang Kairo. Nganakake rembugan karo Pemerintah Mesir, sarta kelakon nganakake “Perjanjian Persahabatan”, lan sarana mangkono ateges uga, manawa pamarentah Mesir ngakoni de jure pamarentah Republik Indonesia. Diterusake karo pengiriman Konsul Jendral Mesir nyang Yogyakarta: Mohammad Junus.

Cethane maneh, saben rundhingan mesthi ana rugine, ana bathine. Sing dadi pitakonan saiki: endi sing akeh; rugine apa bathine? Lha iki gumantung saka ngendi anggone ndeleng, sarta sapa sing ndeleng.

Sing wis genah, Landa kepengin njajah Indonesia maneh; dene Indonesia di kaya ngopoa kae, tetep kepengin merdika satus persen.

Nganti ngadhepi perang Kolonial sing sepisan (Juli 1947) Landa nduweni kekuwatan 120 serdhadhu ing Indonesia, dikuwasani sang legercommandant (Panglima Angkatan Bersenjata).

Pemerintah Landa mikir-mikir apa sakira ora bisa dianakake pengiritan ing ndalem ngragadi kaum militer iki?

Wis wiwit Oktober 1946, rikala Nederland kudu ngoper kekuwasaan saka pihak Australi lan Inggris ngenani wilayah Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang lan Palembang, terus ing Kalimantan ngenani daerah Pontianak, Banjarmasin lan Balikpapan, Tarakan, Sulawesi Kidul, Minahasa, Kepuloan Riau, Bangka, Biliton, Kepuloan Maluku, Nusa Tenggara sarta Papua. Lha iya kanggo njaga sarta gerakan kaum Republik ing wilayah sing semono ambane mau, Nederland kudu terus-terusan ngetotake dhuwit. Dhuwit karo dhuwit.

Kejaba kanggo mbayari militer, iya kudu mbayari kaum pangreh-praja, terus nyokong uripe Landa-landa sing uga ora sethithik cacahe. Mangka, Landa wis nduweni utang nyang Inggris 120 yuta poundsterling, yaiku kanggo ragad nggladhi divisi Tujuh Desember karo Divisi Palmboom (=klapa), pepak karo ubarampening perang pisan. Lha utang mau kudu dibayar lunas Maret 1948.

Pamarentah Landa pusing tujuh keliling; golek dalan kapiye bisane uwal saka kesulitan mau? Kesulitan sing bisa njalari ambruke peprentahan?

Ana panemu: Nederland kudu bisa nguwasani daerah-daerah ing pulo Jawa lan ing Sumatra sing sugih kabudidayan (onderneming). Yen wis dikuwasani, sakehing produksine onderneming sing ana, bisa diedol nyang pasar internasional. Lha iki rak bakal nekakake devisa.

Yen ta iki nganti kasil, ateges nambahi ajine Nederland anggone jejer dadi negara sing krediet waardig (pantes yen ta diutangana).

Sapa ngerti, yen sabanjure Amerika Serikat terus gelem ngutangi luwih akeh maneh? Sapa ngerti?

Wah maneh, Javasche Bank ing Jakarta iya wis bengok-bengok, sambat nyang pemerintah Landa, mawa kaanane devisa dalah cadhangan emas-e cukup mik gari sawatara sasinan bae.

Dadi, wose bae, persoalan Republik iki tumrape Nederland, luwih cepet bisane beres, luwih apik. Mula P.M. Beel karo Menteri Sebrang Lautan, sing satemene Menteri Tanah Jajahan, –Jonkman mabur nyang Jakarta. Rembugan karo Komisi Jendral; terus kirim nota nyang pihak Republik sing sifat ultimatif, pengancam.

Isine antara liya: negara sing bakal kadhapuk sifate federal; dudu negara kesatuan.

Bakal ana penyambutgawe bebarengan antarane negara RIS kareo Nederland ing babagan ekonomi karo militer.

Pihak Republik supaya mbubarake hubungan internasionale.

Nederland karo Republik nduweni gendarmeri-bersama=angkatan perang siji.

Kasarane mono: ABRI karo KNIL didadekake siji; ha mesthi bae sing dadi komandane pihak Landa. KNIL, nadyan ta ing ndalem nota ngenani bab iki ora disebutake. Nota iki mau dikantheni pengancam, supaya dijawab sajrone rong minggu.

Pihak Republik aweh wangsulan, rong dina sadurunge dina ultimatum teka. Isine: nolak notae Landa. Lha iya tengah-tengahe situasi cukup gawat iku mau, ditampa kabar, manawa pamarentah Mesir wis ngakoni kekuwasane Republik de jure. Lha saikine Agus Salim wis siap-siap nerusake lakune nyang negara-negara Arab liyane kanthi tujuan sing padha: golek pengakuan de jure atas Republik Indonesia.

Ing Jakarta dhewe, kaum militer Landa sajake terus bae ngangseg supaya dianakake gerakan militer. Uga kaum ondernemers (tuan-tuan ondernemer). Malah-malah, –miturut Dr.L.de Jong: Sultan Hamid karo Presiden Sukawati iya nyarujuki anane gerakan militer mau. Uga disebutake ing ndalem bukune Dr. L.de Jong, manawa ana mentri loro (mesthine wong Indonesia) sing uga nyarujuki sikape presiden Sukawati.

Ing Nederland dhewe uga dianakake plebisit, 41% saka rakyat Nederland nyokong anane aksi militer.

Sauntara iku Kabinet Syahrir jugar; diganti Kabinet pimpinan Mr. Amir Syarifuddin, Kirim nota nyang Amerika, supaya gelema nyegah anane aksi militer Landa sing ditujokake nyang Republik. Lha nyang pihak Landa, Amir uga kirim nota, nelakake yen Republik setuju kedaulatan Landa selawase masa peralihan. Gelem ngakoni anane Wakil Mahkota Landa; ning tetep nulak anane gendarmeri-bersama. Suwalike diusulake anane Direktorat-bersama.

Tanggal 15 Juli 1947, Landa mbalesi notane pihak Republik. Isine: tetep ngajak ana gendarmeri-bersama, sarta nuntut supaya Republik sadurunge 17 Juli nglereni anggone terus ngrusuhi kalungguhane Landa. Esuke maneh Landa kirim nota, njaluk supaya notane 15 Juli diwangsuli sajrone 32 jam.

Tanggal 17 Juli Republik mangsuli notane Landa. Mr Amir Syarifuddin pidato ana ngarepe RRI Yogya. Van Mook njawab, yen wangsulane Republik ora maremake. Lha pemerintah Landa (ing Nederland) banjur aweh penguwasa nyang van Mook supaya “tumindak saperlu” marang Republik.

Rikala Landa nyerbu daerah Brantas (dhaerah Mojokerto) sasi Maret 1947, sawatara wektu sawise Perjanjian Linggardjati ditandha tangani, Landa wis bisa ngukur sapira kekuwatane angkatan bersenjata Republik. Iya adhedhasar iku mau, ditambah asile Landa ngepung Republik sarana anane negara-negara boneka, iya ing tanah Jawa, iya ing Sumatra,– tanggal 21 Juli 1947 Landa nyerang dhaerah Republik, ing ngendi-endi papan.

Lha iya iku mau; wus kaping sawatara dakaturake ing kene. Landa nyebut anane aksi militer mau, sarana “aksi polisionil”. Sarana tembung liya: Landa sing dadi polisine, rakyat Indonesia sing dadi bandhite. Kudu ditumpes, ditangkepi, diukum.

Iya rikala PS kita iki isih durung suwe maneh metune, –kira-kira loro utawa telung sasinan saka Maret 1949, –aku nulis kanggo “Wawasan Njeron Negara”, aksi militer Landa mau daktulis: “perang kolonial”, terus ana pegawai Jawatan Penerangan RVD = Regerings Voorlichting Dienst teka nyang Redaksi PS sing isih ana Jl. Bubutan 85-B, nemoni Mas Imam Soepardi, mrentahake (apa njaluk) supaya PS ora migunakake istilah “perang kolonial” maneh.*

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s