Wakil Republik Resmi Pidhato ing DK PBB


 Atas prakarsaneDr. Mamelsky, wakil Ukraina ing Dewan Keamanan, wakil-wakil RI bisa maju ing forum internasional. Sutan Syahrir dikubengi (saka kiwa): Sudjatmoko, Dr. Sumitro, Charles Tambu, H. Agus Salim.

Sejarah nyathet, agresi Landa ditindakake 21 Juli  1947. Agresi militer sing uga mujudake perang kolonial. Van Mook ing ndalem pidato radio ngan­dha­kake, manawa “Pemerintah Landa bakal oleh bantuan sarta pasarujukan saka se­perangan gedhe bangsa Indonesia. Tin­dakan militer saiki iki ora ditujokake ma­rang rakyat Indonesia utawa keamanan Indonesia. Ning ditujokake marang oknum-oknum saka golongan sing nga­lang-alangi anane katentreman negara”.

Lan isih ana maneh anggone Van Mook anggedhobros, mbelani keyakin­ane anggone nindakake perang kolonial kuwi mau.

Pemerintah Landa uga kirim kawat nyang PBB, Inggris lan Amerika, ngenani alesan apa, dene Landa kepeksa ninda­kake aksi militer kuwi mau.

Sauntara iku, ing Nederland dhewe, minangka wakile pemerintah uga ngu­capake pidato. Kandhane: “Apa sing ditin­dakake Landa ing Indonesia saiki iki dudu perang. Pihak Landa ming saderma arep mulihake tata tertib ing kana. Seperangan gedhe bangsa Indonesia tertamtu bakal nyarujuki tindakan pemerintah Walanda iki”.

Rakyat Indonesia wis cukup mangerti, manawa tetem­bungan kabeh mau ming tetembungan lamis, apus-apusan bae. Di kepiyea bae, bangsa Indonesia wis gemang dadi bangsa jajahan maneh. Tetep ngantepi andhemaning tekad: mbangun negara lan dadi bangsa merdika. Satus persen.

Ing Nederland dianakake sidang parlemen. Ing ndalem sidang Party van de Arbeid (Partai Buruh) nelakake ndhukung pemerintah ing ndalem aksi militer iki.

Sawijining warga P.v.d.A. asal Indonesia sarta mula wus suwe manggon ing kono. Lambertus Nico demus Palar padha sanalika njaluk metu saka Partai Buruh (Landa) mau. Tekade, mbelani Republik bangsane sing mentas bae diprawasa pihak Landa.

Tanggal 21 Juli 1947, esuk umun-umun militer Landa nrabas tapel wates Republik de facto. Sauntara iku pesawat-pesawat terbange ora kari uga nyebar pepati saka gegana. Lapangan ter­bang Republik sing ana tanah Jawa lan Sumatra dibomi di­mitraliyur; mesthine kanthi tujuan aja nganti Angkatan Udara Republik bisa nganakake perlawanan utawa mbales ngebomi kalungguhane Landa.

Naar Jokya”, mangkono tulisan-tulisan sing tinemu ana tank-tank sing bergerak mau. Naar Jokya -Nyang Yogya.

Kebak sesongaran; kebak arogansi

Ing Jawa Wetan, militer Landa gerak saka Surabaya nyang Malang, perlu nguwasani saindenge Oosthoek= Pojok Wetan, nganti tekan tlatah Banyuwangi. Daerah sing wis kondhang dadi gudhang kekayaane Jawa Wetan.

Sing saka Semarang agresine ditujokake nyang wilayah saindenge pantai Utara; saka Jakarta lan Bandung nyerbu daerah-daerah sing nduweni onderneming sarta gudhang-gudhang beras. Uga ing Medan, Padang lan Palembang, di­tujokake nyang onderneming sarta daerah sing nduweni sumber lenga. Onderneming teh, karet, kopi lan pabrik gula akeh sing kelakon direbut; nadyan ta sadurunge iku uga wis dianakake persiapan bumi-hangus.

Malah miturut bukune Van Doorn-Hendrix disebutake, ma­nawa gerakan militer 21 Juli 1947 iku mujudake: “tocht van suikerfabriek naar suikerfabriek, van onderne­ming naar onderneming”. Perjalanan saka pabrik gula siji nyang pabrik gula sijine; saka onder­neming siji nyang onderneming sijine”. Malah Roeslan Abdulgani nambahi ing sk. Merdeka (Jakarta): “saka sumber minyak siji nyang sumber minyak siji­ne”.

Eloking lelakon; apa mula kinodrat dening Gusti Kang Maha Kawasa, iya pas 21 Juli iku mau, isih uthuk-uthuk, sawatara jam sadurunge tank-tank lan serdhadhu Landa bergerak ninda-kake perang koloniale, Sutan Syahrir, Agus Salim, Soejatmoko, Charles Tambu lan Soemitro Joyohadikusumo kelakon bisa mabur ninggalake Indonesia, nyang India. India, –kajaba negara-negara Arab, –rikala iku mula banget gigihe anggone mbiyantu bangsa Indonesia ngugemi kamardikane.

Miturut critane Haji Agus Salim, mesthine mono saben uwong sing arep nyang luar negeri kudu nduweni kete-rangan, manawa wis disuntik. Wis di-vaksinasi. Ning rikala kuwi suwasanane kajaba ndhesek, uga durung patia te-mata. Mula saben warga rombongan banjur njaluk nyang Menteri Kesehatan nandha tangani surat-keterangan sing nelakake manawa warga rombongan kabeh wis padha di-injeksi. Lha kela-kon, rombongan budhal, nyang India, terus nyang Mesir, terus nyang Lake Success, Markas Besare PBB. Dene pesawat sing dianggo nerbangake rom-bongan mau, duweke usahawan India, Patnaik. Miturut Roeslan Abdulgani, sang usahawan njaluk bayaran mi-nangka ongkos pengangkutan. “Ora sethithik, lhooo….!”, ujare Cak Roes.

Bab anane rombongan Syahrir-Agus Salim ing India, keprungu uga dening L.N. Palar warga Partai Buruh (Landa) sing njaluk metu saka partaine, merga Partai Buruh nyarujuki anane agresi nyang Republik. Palar dhek samana enggal bae terbang nyang India, niyat arep nggabung nyang rombongan, merga tekade mula wis manteb bulet: mbelani Republik.

Eman banget, tekan New Delhi ka-yekten manawa rombongan wis ka-dhung budhal nyang Mesir. Tembene Palar dadi juru-bicarane Republik Indo-nesia ing PBB; terus dadi Dubes RI kanggo India, Jerman Barat, Uni Soviet, Kanada, bali maneh nyang PBB mi-nangka wakil Republik Indonesia.

Sauntara iku, rombongan Syahrir kelakon tekan markas besar PBB. Dewan Keamanan nganakake sidang, ngrembug apa perutusan Republik Indonesia iki diwenangake maju ing mimbar. Njur dianakake pungutan suara; kerampungane: wolung suwara pro (Rusia, wakil Amerika Latin, India, China, Australi, Polan, Columbia lan Siria), dene telung suwara nolak (Inggris, Prancis lan Belgi). Kelakon, Syahrir banjur maju nyang mimbar. Rikala dheweke nuju nyang mimbar, keprungu suwara keplok mawurahan. Wis pawakane cilik, –luwih-luwih yen katandhing karo pria Eropa/Amerika, ning guwayane sumeh, santun.

Pidatone nampa tanggapan sing cukup apik; carane mbelani Republik kanthi ukara atut runtut, sareh genah, bisa katampa sidang. Nyritakake seja-rah kolonialisme ing Indonesia, wiwit jaman VOC nganti mlayune Van Mook nyang Australia rikala Jepang teka. Ninggalake rakyat Indonesia ngono bae, masrahake nasibe bangsa Indonesia nyang tangane kaum fascis Jepang.

Eee, bareng Sekutu menang, Landa sing tinggal glanggang colong-playu mau saikine pengin melu-melu ngrasa-kake enake. Pengin njajah bumi Indo-nesia maneh sing wis kelakon mrokla-mirake kamardikane dhek 17 Agustus 1945. Laras karo apa sing disebut ing Atlantic Charter sing nerangake, manawa saben bangsa wenang namtokake nasibe dhewe.

Gandheng karo iku, saiki Republik Indonesia ngarah, Dewan Keamanan supaya campur tangan ngram-pungake pra-dongdi antarane Republik Indonesia karo pihak Landa. Merga, terus terang bae, Republik wis ora percaya maneh nyang Landa yen ta ora ana pihak ketelu sing ne-ngahi utawa nga-wasi.

Iya lagi sepisan ji kuwi wakil Republik Indonesia sacara resmi ana sangarepe forum internasional, disekseni wakil-wakil negara sing dadi wargane PBB. Rikala kuwi Syahrir umure isih 37 taun.

Van Mook ngerti yen wakil Republik bisa medhar sabda ing forum Dewan Keamanan gantalan bae ngirim Suka-wati (Presiden NIT) karo Sultan Hamid II (Kalimantan Barat) nyang Lake Success uga. Tujuane cetha ngegla; arep nandhingi utawa nduwa pidatone Syahrir. Lha bareng njaluk idin arep ngomong, –mesthi bae sarana bantu-ane Landa, –penjaluke ditolak dening sidang.

Ngenani prastawa iki, van Mook ing ndalem bukune: “Indonesia, Ne-derland en de Wereld” nulis : “…Dat de Veiligheidsraad de naar Amerika gekomen delegaties van Oost-Indonesia (onder leiding van President Soekawati) en West Borneo (Sultan Hamid II) weigerde, was voor hen en ons een ernstige slag, die wij nog op de koop toe te incaseren krijgen”. Prakara Presiden Soekawati karo Sultan Hamid II ora diidini pidhato dening Dewan Keamanan, mujudake pukulan sing cukup njarem, iya kanggone paraga leloro mau, iya kanggone pihak Landa.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s