Wapres Moh. Hatta Nemoni Nehru lan Mahatma Gandhi


Wapres Moh. Hatta Nemoni Nehru lan Mahatma Gandhi

Pesawat terbang duweke Patnaik (India) nggawa obat-obatan ditembak Landa, 29 Juli 1974. Ceblok ing tengah sawah Yogya sisih Kidul Kulon. Sing gugur ana wong sawatara, salah sijine yaiku Komodor Adisutjipto, sing asmane dilanggengake kanggo njenengi lapangan terbang Meguwo, Yogyakarta nganti saiki.

Wus ginaris ing pepesthen, kaanane Republik sing isih anyar-anyaran iki, –akeh partai sing dibangun,– banjur kebak udreg-udregan antarane bangsa dhewe. Kabinet sing ing sakawit mujudake Kabinet Presidentil (diketuani sarta dipimpin Presiden) ganti dadi Kabinet parlementer. Sing mimpin paraga saka partai. Lha Republik Indonesia, dhek samana sing mimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir saka “Sayap Kiri”.

Merga dianggep kakehan menehi kalodhangan nyang pihak Landa rikala nganakake diplomasi, kalungguhane digeser. “Sayap Kiri” pecah dadi loro; siji dipimpin Syahrir, liyane pimpinan  Amir Syarifuddin.

Kabinet Syahrir ambruk, diganti Amir sing ditugasi ndhapuk paprentahan anyar. Masyumi, partai Islam sing ana dhek aman kuwi, –ngajokake usulan sing ora bisa ditampa dening sang formatir.

Mangka Amir merlokake banget, amrih ing ndalem Kabinet-e ana wakil-wakil saka saben partai. Rehning Masyumi ora gelem diajak mlebu Kabinet, Amir banjur ajak-ajak tilas warga PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia.

Mangka, dhek Nopember 1945 ing Yogya wis dianakake Kongres Ummat Islam, lan disepakati ngedegake partai Islam siji bae. Ora pecah-pecah kaya dhek jaman penjajahan Landa biyen. Niat lan tekad iki disetujoni saben wakil partai Islam lan ormas Islam sing wis ana, sing dhek jaman penjajahan gumolong ana MIAI, Majlis Islam Ala Indonesia.

MIAI iki jaman penjajahan Jepang diganti dadi Masyumi, Majlis Syuro Muslimin Indonesia, anane iya ming ing tanah Jawa bae. Merga jaman Jepang, hubungan pulo siji lan sijine angel, ora gampang. Apa maneh ngenani organisasi utawa kumpulan barang kaya ngene iki.

Lha iya ing Kongres Ummat Islam sing dianakake ing Yogya sawise jaman kamardikan kuwi, ditetepake amrih Masyumi mujudake siji-sijine partaine ummat Islam.

Ing sakawit, Dr Abu Hanifah ngusulake, amrih jenenge partai anyar mau: Partai Islam. Merga ing Nederlan ana Katholieke Volks Partij (=KvP), lan iya partai iki sing saiki lagi mimpin pemerintahan, nganakake rundhingan karo pihak Kiblik.

Ning Kongres ora nyarujuki; kareben jenenge tetep “Masyumi” bae, merga jeneng iki wis kadhung populer ing kalangan bebrayan. Dadi, jenenge Partai Islam, Masyumi, tanpa ditegesi apa-apa. Dudu Masyumi jaman Jepang biyen. Beda; lain!!

Sejarah nyathet, durung ganep setaun umure Masyumi wis pecah. Merga PSII njaluk metu saka gabungan mau. Lha Amir Syarifuddin saikine kelakon bisa ngangkat Menteri saka kalangan partai Islam ing ndalem Kabinet sing kudu didhapuk. Umure Kabinet Amir iki ming 4 sasi, Juli nganti Nopember 1947; terus ditugasi mbangun Kabinet maneh. Iki mujudake Kabinet sing kaping lima ing ndalem Republik Indonesia sing rikala kuwi lagi umur 18 sasi.

Wakil PM-e ana papat; saben Menteri nduweni Menteri Muda dhewe. Terus ana maneh Menteri Negara, ana pitu. Ana Menteri Negara Urusan Makanan; ana Menteri Negara Urusan Peranakan, Urusan Kepolisian, Urusan Pemuda. Ana sing Menteri Negara thok, Sri Sultan Hamengku Buwono IX karo Anwar Tjokroaminoto.

Salah sijine Menteri sing diajokake PSII, Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo ning ora nate (apa ora gelem) teka, kirim tilgram nyang Presiden Soekarno surasane: “tetep disiplin nyang Masyumi, mula ora sanggup nampa jabatan Menteri Muda Pertahanan.”

Banjur diterusake anggone rundhingan karo Landa, sing sangsaya suwe sangsaya ngangseg; polahe kayadene sing diaturake ndhisik, Landa selak merlokake dhuwit kanggo ngragadi sakehing kegiyatane militer dalah politik, anggone nedya kepengin bali kuwasa ing bumi Nusantara iki. Mangka, sumber devisa-ne saperangan gedhe isih ana wilayah Republik. Mula saka iku, kudu direbut; yen ora bisa sarana alus (diplomasi), ha iya kepiye maneh; sarana kekerasan alias sarana militer. Sarana perang!

Nadyan ta ing ndalem perundhingan pihak Republik wis sering nuruti kekarepane Landa, ning pihak Landa sing mula niyat arep njajah Indonesia maneh, terus bae ngetokake ancaman-ancaman, kandhane “kepeksa migunakake kekuwatan militer”-e kanggo nguwisi kaanan sing –miturut Landa, mesthine, wis ora bisa dipertahanake maneh iki, ing ndalem bidang ekonomi, sosial lan militer.

Hebate, dene ing ndalem suwasana sing kritis lan banget mutawatiri mau, Wakil Presiden Hatta bisa mabur nyang New Delhi. Nganakake sapatemon karo Nehru sarta Mahatma Gandhi. Mesthine iya ngrembug bab kerja-sama sarta bantuan apa sing sakira bisa diwenehake dening pemimpin India leloro wektu iku.

Nehru mangsuli, manawa bantuan gegaman ora bisa, merga nganti titine dina iku Inggris sing isih nguwasani sakehing piranti perang. India bisa mbiyantu Republik Indonesia sarana protes, yen ta Landa main agresi. Protes nyang PBB, supaya tindakane Landa dihukum. Protes iki tertamtu ora bisa dianggep entheng dening Landa; merga dikepiyea kae, jenenge Republik Indonesia wis wiwit kondhang ing jagad internasional.

Hatta uga merlokake mertamu nyang omahe Mahatma Gandhi, sing uga aweh pambombong marang perjuangane bangsa Indonesia.

Sapatemone Hatta karo Nehru mujudake “reuni” merga dhek sadurunge Perang Donya biyen nate sapatemon ing Kongres Pemuda sa-Donya sing dianakake ing Eropa. Lha sing nepungake Hatta karo Mahatma Gandhi, iya Nehru.

Tertamtu lungane Hatta nyang India mau sacara winadhi. Mula ing paspor-e disebut jenenge Abdullah, pakaryan co-pilot.

Pesawat terbange sing nduweni: Patnaik, mitra darmane Nehru sing mula ditugasi nyang Sumatra perlu nggawa obat-obatan kanggo keperluan Republik. Lan sajakane wis gedheg-antuk, Hatta bakal dipethuk ing Sumatra kono.

Baline Hatta nyang Indonesia iya bareng Landa wis kelakon nyerbu Republik 21 Juli 1947 kuwi, lha bisane mulih nyang Yogya bareng suwasana politik karo Landa wis beda maneh.

Ora nate-natene kelakon, esuk-esuk Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin teka ing Kantor Berita Antara. Jalaran Ngabean cedhak Gedung Agung. Dibarengi Armyn Pane, sastrawan kondhang ning uga politikus ulung. Mr Amir gemang ditemoni sapa bae, kejaba Mas Djawoto, sang Pem.Red Antara. Diterangake, manawa mau esuk uthuk-uthuk pesawat pembom Republik nindakake pengeboman ing kutha Semarang lan pesawate kelakon bali kanthi slamet.

Kabar mau tertamtu ditampa kanthi suka gembira dalah bombonging ati, dene Republik dikepiyea kae, kelakon bisa mbales nyerang mungsuh. Mr. Amir njelasake, anggone keraya-raya teka dhewe nyang Antara iki mau, ora liya mung kanggo ngyakinake, manawa serangan udara pihak Kiblik nyang mungsuh iki mula warta sing beneran kelakon.

Eee, let sawatara dina lelakon mau, kesusul anane warta sing nyedhihake. Merga pas 29 Juli wektu sore bakda ngasar, Landa nembak jatuh pesawat Dakota, duweke Patnaik, rikala pesawat iki wis meh ndharat ana Yogya. Pesawate ceblok ngrungkeb ana tengah sawah, penumpange padha tiwas, kejaba ming siji sing slamet, Abdulgani sing tembene dadi pengusaha.

Tertamtu prastawa mau gawe geger ora ming geger njeron negara bae, ning uga gegere jagad internasional, merga sing dadi kurbane saperangan akeh wong manca. Kathik sing nduweni pesawat, wong India pisan, yaiku Patnaik sing mula wis akeh lelabuhane nyang perjuangane bangsa Indonesia.

Sing ugal-ugalan tenan ki ya pihak Landa, khusus kaum militer-e. Jendral Spoor kandha manawa pihak Landa nembak pesawat mau, merga pesawate ora migunakake tandha “palang-merah”. Malah-malah, –embuh kanggo nutupi blo’on-e, embuh blo’on tenan,– kandhane, pilot-pilot Landa ngira yen pesawat sing ditembak kuwi kaya pesawat pemburu Jepang (?). Iki bisa diwaos ing Historisch Archief Keesings, 1947.

Komentare Komodor Udara Suryodarmo: “Rikala iku cuaca isih terang, srengenge isih durung angslup. Jejer dadi penerbang, mesthine si Landa kuwi rak wis bisa mbedakake endi sing pesawat bomber endi sing pesawat penumpang ….”

Perang kolonial Landa terus tumindak; Landa mbergudul. **

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s