Mas Bayu


Mas Bayu

“Ah Lin, aku lali crita ning awakmu, wingi kae lho pas aku KKN, aku ditiliki Bayu. Kae lho kancaku SMA. Ah mosok awakmu ra kelingan ta?” kandhane mbak Yuli ngethuprus, nggawe aku ra kober mikir wae.

“Oh, ho’oh ta mbak? Jare cah kae ku­liah ning Jakarta? La ngapa e kok ndadak mara Jogja barang?” aku takon marang mbak kosku kuwi amarga pancen pena­saran, kok bisa-bisane cah siji kae tekan Jogja.

“Wah, dawa ndhuk critane, sing jelas aku ya kaget pas dheweke sms ngomong arep niliki aku PKL. Kae lho aku wis nyim­pen nomer HPne. Sapa ngerti awakmu arep sms, lumayan Lin, nyambung tali si­lahrurahmi, wis nem taunan ta kowe ra ketemu?”

“Ho’oh mbak, coba mengko tak sms e bocahe. Moga-moga wae dheweke isih kelingan aku” jawabku.

Mas Bayu, lengkape mono Bayu Pra­mana Agung. Dheweke ki dadi kakak ke­lasku kawit aku kelas siji SMP lan dheweke kelas 3 wektu semana. Sakbanjure aku SMA maneh karo dheweke. Aku wis lali piye mula bukane aku kenal dheweke. Sing tak elingi, wektu SMP kuwi, aku lan dheweke melu bimbingan belajar kom­puter. Aku dadi siji-sijine murid kelas siji SMP, liyane kelas telu SMP, malah akeh sing wis SMA barang, tapi tetep didadekke siji anggone mulang, lha wong pancen bimbingan anyar lagi bukak. Wektu kuwi, aku naksir berat karo kancane mas Bayu, lan cilakane, aku yakin banget yen mas Bayu nyimpen rasa kanggo aku, lumrahe jaman saiki karan ‘cinta segitiga. Hehe.. nganti tamat SMA, aku panggah ngrasa bab kuwi, tapi jelas mung tak pendhem wae.

Gara-gara aku naksir kancane, sikape mas Bayu rada owah karo aku, mbokme­na­wa wae rada cuwa. Wusanane, aku di­gencet entek-entekan pas jaman pra­muka kelas siji SMA, nganti kabeh kan­cane mas Bayu padha nggumun, kok tumben dheweke sadhis kaya ngono, mangka biasane kan dheweke kalem, me­neng lan seneng mbelani aku. Ah, yo mbuh….

“Heh, nglamun wae, kae lho HPmu thu­lat-thulit kawit mau, geneya kok ra mbok angkat? Kadingaren temen, biasane awakmu cekatan banget yen soal HP” ujare mbak Yuli sinambi nyablek gegerku.

“Wadhuh, gawe kaget wae ta mbak, paling-paling ya seka kancamu siji kae, sik tak bukake smse”. Aku enggal-enggal bukak sms. Bener wae, seka mas Bayu.

Dhik, lagi ngapa? wis maem durung? gek ndang maem ya, mas wedi yen awak­mu lara

“Halah mbak, ki lho wacanen smse kancamu. Biasa, mbendina ya ngene iki smse. Kok bisa ta dheweke kaya mangke­ne, mangka mbiyen ki alim banget ta?” sing tak takoni mung pringas-pringis lan kukur-kukur sirahe, aku yakin ora gatel babar pisan.

Ya gara-gara tak sms wingi kae, aku ra ngerti yen smsku kuwi bakal nuwuhake pepenginane supaya bisa luwih cerak ma­neh karo aku. Jujur, aku ora ana perasaan babar pisan karo dheweke. Nanging, te­tep wae smse tak bales kanthi becik. Aku mung ora kepengin nglarani atine mas Bayu. Kuwi thok. Nanging ora bisa tak se­laki uga, aku jeleh marang sms-smse dheweke, kepara yen arep telpon, mesthi ra tau tak angkat, mbokmenawa wae aku dianggep jahat. Ah, luwih. Suwe-suwe sms-smse mas Bayu jarang tak bales. Ora pisan pindho dheweke sms yen lagi dolan ning Jogja, dheweke pengin dolan ning kosku. Ora tau tak paelu. Mbokmenawa wis banget kesele anggone sms aku, mas Bayu banjur dadi jarang sms, malah al­hamdulillah kanggoku.

Sakwise lulus kuliah, aku bali maneh menyang kuthaku, tanpa sengaja ing sa­wijining sore, wektu kuwi aku lagi golek bakso, ujug-ujug kok ana sing nyedhaki panggonanku lungguh.

“Lina dudu ya?”

Aku noleh, mesem lan semaur “ing­gih” lan saiba kagetku sakwise manger­teni sapa kang ana sandhingku kuwi.

“Lho mas Bayu, awakmu bali kutha kelairan maneh ta?” aku takon sinambi nutupi kagetku

“Lha iya no, aku ki mau rada ragu dhik, bener gak ya yen iki dhik Lina. Lha saiki jilbaban je, tambah ayune” mas Bayu ngo­mong lan langsung lungguh ning san­dhingku. Sakteruse dheweke aba me­nyang bakul baksone menawa dheweke ora sida mbungkus bakso, tapi di maem ing kono wae.

Sakteruse aku lan dheweke ngobrol ngalor ngidul, malah kadhang ngetan lan ngulon. Aku lagi ngerti, pranyata dheweke saiki wis duwe pacar, kepara wis suwe anggone sesambungan. Wis telung taunan iki.

“Oalah, yen mangkono, berarti dheweke ngapusi aku mbiyen kae, lha wong pas aku ning Yogja dheweke ngomong ora duwe pacar je, mangkane dheweke banjur nyuwun tulung tak golek­ake pacar, persis kaya aku jarene. Oalah… lelaki buaya busyet berarti” aku mbatin karo setengah jengkel.

Sakwise sapetemon kuwi, mas Bayu dadi asring sms aku maneh, basa basi busuk kaum priya. Sok perhatian banget, sing takon aku wis maem apa durung lah, takon aku lagi sibuk ngapa tah, nganti kucingku manak pira ya penting kanggone dheweke. Huuuuuhhhhh. Dheweke dadi asring dolan ing omah­ku. Ya kepriye maneh, setengah jengkel, tapi ora elok nulak tamu, senajan tamune tamu tak diundang….

“Mas Bayu, cewekmu ra nesu pa yen awakmu sering dolan ning omahku? Apa malah ra ngerti? Perlu mbok mangerteni lho mas, aku emoh dinesoni cewekmu. Idhih, kok kaya aku ki ra ana ajine wae” aku negaske ning mas Bayu.

“Halah, wis ta, santai wae. Gak usah ngomongke cewekku barang, ra ana urusane karo kowe”.

Ya ngono iku, saben tak takoni bab ceweke, dheweke panggah nulak mangsuli. Aku dadi tambah bingung ngadhepi mas Bayu.

Wektu lumaku terus, saya suwe mas Bayu saya katon olehe nyedhaki aku, lan aku tansaya bingung. Bingungku tansaya ndadi nalika dheweke kanthi tegas kandha:

“Dhik, awakmu gelem ra dadi sisihanku? Aku janji bakal ngayomi awakmu kanthi kebak asih.”

Wadhuh, mati aku..…

“Wah, sepurane ya mas, aku ra isa nampa lamaranmu, ora mung amarga aku ra kepengin nglarani atine pacarmu, nanging uga amarga aku ra isa nresnani awakmu. Sepuranen aku mas, aku mung nganggep awakmu kayadene kakangku dhewe.”

Rada cuwa mas Bayu nyambung “nanging aku bakal terus ngenteni awakmu, nganti awakmu gelem lan bisa nresnani aku, kayadene aku nresnani awakmu kawit mbiyen.”

Ah…..ya mbuh lah mas….terserah awakmu wae. Aku mumet. Kanggoku, kabeh iki wis kalimat tamat.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s