Kerata Basa


  Tembung Kerata Basa:

01. anak
02. bapak
03. batur
04. bocah
05. brêkat
06. cangkêm
07. cangkír
08. cêngkír
09. denåwå
10. désèmbêr
11. dongèeng
12. garwå
13. gêdhang
14. gêrang
15. guru
16. gusti
17. januari
18. kaji
19. kathók
20. kódhók
21. kotang
22. krikíl
23. kupíng
24. kuplúk
25. kursi
26. ludrúk
27. malíng
28. mantu
29. måråtuwå
30. nopèmbêr
31. oktobêr
32. pébruari
33. prawan
34. saru
35. sêjarah
36. sêkutêr
37. sêpuh
38. simah
39. sinóm
40. sirah
41. siti
42. sopir
43. sruwal
44. sulap
45. tandúr
46. tåpå
47. tarúb
48. tayúb
49. têbu
50. tépas
51. tuwå
52. wanitå
53. wédang
54. wêdhus
55. wêtêng

karêp åpå-åpå kudu ånå lan énak.
bap åpå-åpå pêpak
êmbat-êmbating tutúr
mangan kåyå kêbo, gawéyané ora kêcacah.
didèlèh mak brêg terús diangkat
yèn ora dicancang ora mingkêm.
kanggo nyancang pikír
kêncêngé pikír
ngêdên håwå ngumbar håwå napsu
gêdhé-gêdhéné sumbêr
dipaido ora mêngèng
sigaraning nyåwå
sagêd padhang, digêgêt bar madhang.
sêgêré wis arang-arang
kêna digugu lan ditiru
bagusíng ati
hujan sabên ari
tekadé siji
diangkat sitók-sitók
tekå-tekå ndhódhók.
sikute diutang
kêri ing sikíl
kaku njepipíng
kaku nyêmplúk
yên diungkúrake banjúr isi
gulune gélo-gélo, sikile gêdrúg-gêdrúg
njipúk amalé wóng síng ora elíng
diéman-émani mêksa mêtu
mårå-mårå kêtêmu tuwå
ånå sumbêr
untúb-untubé sumbêr
yèn mépé mburu ari
yèn pêpara (lêelungan) kudu wayah awan
kasar lan kêliru
sêjan ngarah (yèn dinå riåyå/Idul Fitri)
sambi séndhéku mlayu bantêr.
sabdané ampúh
isiné omah
isih enóm
isiné rah
isiné bulu bêkti
yèn ngaso mampír (ing warúng).
saru yèn nganti uwal
yèn kesusu bakal ketilap.
nåtå karo mundúr
tatane kåyå wóng påpå
ditåtå supåyå katón murúb
ditåtå supåyå katón guyúb
antêbé kalbu
titíp napas
untune wis rowå, ngenteni metune nyåwå
wani ditåtå
dianggo gawé kadang
suwé ora tau adús
ruwêt tur pêtêng

 

Daftar Pustaka:
 • Hartatik, Sri. Sari-sari piwulang Basa Jawi Pepak, Surabaya, Pustaka Agung Harapan.
 • nn,  Kereta Basa, 09 mei 2011, http://ki-demang.com/
Iklan
Komentar
 1. aldi berkata:

  apik lan lengkap

 2. Reza berkata:

  bapak = bab opo opo pepak
  simbah = isi tambah
  simbok = isi tombok

 3. Rifaldy riot berkata:

  Lengkap sanget

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s