Kitab Musarar Jayabaya


Kitab Musarar Jayabaya
Asmarandana:
Kitab Musarar inganggit Duk Sang Prabu Jayabaya Ing Kediri kedhatone Ratu agagah prakosaTan ana kang malanga Parang muka samya teluk Pan sami ajrih sedaya.
Kitab Musarar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa. Musuh takut dan takluk, tak ada yang berani.
Milane sinungan sakti Bathara Wisnu punika Anitis ana ing keneIng Sang Prabu Jayabaya Nalikane mangkana Pan jumeneng Ratu AgungAbala para Narendra
Beliau sakti sebab titisan Batara wisnu. Waktu itu Sang Prabu menjadi raja agung, pasukannya raja-raja.
Wusnya mangkana winarni Lami-lami apeputra Jalu apekik putrane Apanta sampun diwasa
Ingadekan raja Pagedhongan tanahipun Langkung arja kang nagara
Terkisahkan bahwa Sang Prabu punya putra lelaki yang tampan. Sesudah dewasa dijadikan raja di Pagedongan. Sangat raharja negaranya.
Maksihe bapa anenggih Langkung suka ingkang rama Sang Prabu Jayabayane Duk samana cinarita Pan arsa katamiyan Raja Pandhita saking Rum Nama Sultan Maolana
Hal tersebut menggembirakan Sang Prabu. Waktu itu tersebutkan Sang Prabu akan mendapat tamu, seorang raja pandita dari Rum bernama Sultan Maolana.
Ngali Samsujen kang namiSapraptane sinambrama Kalawan pangabektine Kalangkung sinuba suba
Rehning tamiyan raja Lan seje jinis puniku Wenang lamun ngurmatana
Lengkapnya bernama Ngali Samsujen. Kedatangannya disambut sebaik-baiknya. Sebab tamu tersebut seorang raja pandita lain bangsa, pantas dihormati.
Wus lengah atata samiNuli wau angandikaJeng Sultan Ngali Samsujen“Heh Sang Prabu Jayabaya
Tatkalane ing sirekuKandhane Kitab Musarar
Setelah duduk Sultan Ngali Samsujen berkata: “Sang Prabu Jayabaya, perkenankan saya memberi petuah padamu menge.nai Kitab Musarar.
Prakara tingkahe nenggihKari ping telu lan paraNuli cupet kepraboneDene ta nuli sinelan
Liyane teka para”Sang Prabu lajeng andekuWus wikan titah Bathara
Yang menyebutkan tinggal tiga kali lagi kemudian kerajaanmu akan diganti oleh orang lain”. Sang Prabu mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Karena beliau telah mengerti kehendak Dewata.
Lajeng angguru sayekti Sang-a Prabu Jayabaya Mring Sang raja pandhitane Rasane Kitab Musarar
Wus tunumlak sadaya Lan enget wewangenipun Yen kantun nitis ping tiga
Sang Prabu segera menjadi murid sang Raja Pandita. Segala isi Kitab Musarar sudah diketahui semua. Beliaupun ingat tinggal menitis 3 kali.
Benjing pinernahken nenggih Sang-a Prabu Jayabaya Aneng sajroning tekene Ing guru Sang-a PandhitaTinilar aneng Kabah Imam Supingi kang nggadhuh Kinarya nginggahken kutbah
Kelak akan diletakkan dalam teken Sang Pandita yang ditinggal di Kabah yang membawa Imam Supingi untuk menaikkan kutbah.
Ecis wesi UdharatiIng tembe ana Molana Pan cucu Rasul jatine Alunga mring Tanah Jawa
Nggawa ecis punika Kinarya dhuwung puniku Dadi pundhen bekel Jawa
Senjata ecis itu yang bernama Udharati. Kelak kemudian hari ada Maolana masih cucu Rasul yang mengembara sampai ke P. Jawa membawa ecis tersebut. Kelak menjadi punden Tanah Jawa.
Raja Pandhita apamit Musna saking palenggahanTan antara ing lamine Pan wus jangkep ing sewulan
Kondure Sang Pandhita Kocapa wau Sang Prabu Animbali ingkang putra
Raja Pandita pamit dan musnah dari tempat duduk. Kemudian terkisahkan setelah satu bulan Sang Prabu memanggil putranya.
Tan adangu nulya prapti Apan ta lajeng binekta Mring kang rama ing lampahe Minggah dhateng ardi Padhang Kang putra lan keng rama Sakpraptaning ing gunung Minggah samdyaning arga
Setelah sang putra datang lalu diajak ke Gunung Padang. Ayah dan putra itu setelah datang lalu naik ke gunung.
Wonten ta ajar satunggil Anama Ajar Subrata Pan arsa methuk lampahe Mring Sang Prabu Jayabaya
Ratu kang namur lampah Tur titit Bathara Wisnu Njalama Prabu Jayabaya
Di sana ada Ajar bernama Ajar Subrata. Menjemput Prabu Jayabaya seorang raja yang menyamar termasuk titisan Batara Wisnu.
Dadya Sang Jayabaya ji Waspada reh samar-samar Kinawruhan sadurunge Lakune jagad karana
Tindhake raja-raja Saturute laku putus Kalawan gaib sasmita
Karenanya Sang Prabu sangat waspada, tahu sebelum kejadian mengenai raja-raja karena Sang Prabu menerima sasmita gaib.
Yen Islama kadi nabi Ri Sang aji Jayabaya Cengkrameng ardi wus suwe Apanggih lawan ki Ajar
Ajar ing Gunung Padhang Awindon tapane guntur Dadi barang kang cinipta
Bila Islam seperti Nabi. Prabu Jayabaya bercengkrama di gunung sudah lama. Bertemu dengan ki Ajar di Gunung Padang. Yang bertapa brata sehingga apa yang dikehendaki terjadi.
Gupuh methuk ngacarani Wus tata denya alenggah Ajar angundang endhange Siji nyunggi kang rampadanIsine warna-warna Sapta warna kang sesuguh Kawolu lawan ni endang
Tergopoh-gopoh menghormati. Setelah duduk ki Ajar memanggil seorang endang yang membawa sesaji. Berwarna-warni isinya. Tujuh warna-warni dan lengkap delapan dengan endangnya.
Juwadah kehe satakirLan bawang putih satalamKembang melathi saconthongKalawan getih sapitrah
Lawan kunir sarimpangLawan kajar sawit ikuKang saconthong kembang mojar
Jadah (ketan) setakir, bawang putih satu talam, kembang melati satu bungkus, darah sepitrah, kunir sarimpang, sebatang pohon kajar dan kembang mojar satu bungkus.
Kawolu endhang sawijiKi Ajar pan atur sembah“Punika sugataningongKatura dhateng paduka”
Sang Prabu JayabayaAwas denira anduluSedhet anarik curiga
Kedelapan endang seorang. Kemudian ki Ajar menghaturkan sembah : “Inilah hidangan kami untuk sang Prabu”. Sang Prabu waspada kemudian menarik senjata kerisnya.
Ginoco ki Ajar matiEndhange tinuweng pejahDhuwung sinarungken ageCantrike sami lumajar
Ajrih dhateng sang nataSang Rajaputra gegetunMulat solahe kang rama
Ki Ajar ditikam mati. Demikian juga endangnya. Keris kemudian dimasukkan lagi. Cantrik-cantrik berlarian karena takut. Sedangkan raja putra kecewa melihat perbuatan ayahnya.
Arsa matur putra ajrihLajeng kondur sekaliyanSapraptanira kedhatonPinarak lan ingkang putra
Sumiwi munggweng ngarsaAngandika Sang-a PrabuJayabaya mring kang putra
Sang putra akan bertanya merasa takut. Kemudian merekapun pulang. Datang di kedaton Sang Prabu berbicara dengan putranya.
“Heh putraningsun ta kakiSira wruh solahing AjarIya kang mati dening ngongAdosa mring guruningwangJeng Sultan MaolanaNgali Samsujen ta ikuDuk maksih sami nom-noman
Heh anakku. Kamu tahu ulah si Ajar yang saya bunuh. Sebab berdosa kepada guru saya Sultan Maolana Ngali Samsujen tatkala masih muda.
Sinom :
Pan iku wus winejangMring guru Pandhita NgaliRasane kitab MusararIya padha lawan mamiNanging anggelak janjiCupet lelakoning ratuIya ing tanah JawaIngsun pan wus den wangeniari loro kaping telune ta ingwang.
Dia itu sudah diwejang (diberitahu) oleh guru mengenai kitab Musarar. Sama seperti saya. Namun dia menyalahi janji, musnah raja-raja di P. Jawa. Toh saya sudah diberitahu bahwa saya tinggal 3 kali lagi.
Yen wis anitis ping tigaNuli ana jaman maningLiyane panggaweningwangApan uwus den wangeni
Mring pandhita ing nguniTan kena gingsir ing besukApan Maolana NgaliJaman catur semune segara asat
Bila sudah menitis tiga kali kemudian ada jaman lagi bukan perbuatan saya. Sudah dikatakan oleh Maolana Ngali tidak mungkin berobah lagi. Diberi lambang Jaman Catur semune segara asat.
Mapan iku ing JenggalaLawan iya ing KediriIng Singasari NgurawanPatang ratu iku maksih
Bubuhan ingsun kakiMapan ta durung kaliruNegarane raharjaRahayu kang bumi-bumiPan wus wenang anggempur kang dora cara
Itulah Jenggala, Kediri, Singasari dan Ngurawan. Empat raja itu masih kekuasaan saya. Negaranya bahagia diatas bumi. Menghancurkan keburukan.
Ing nalika satus warsaRusake negara kakiKang ratu patang negaraNuli salin alam malihIngsun nora nduweniNora kena milu-miluPan ingsun wus pinisahLan sedulur bapa kakiWus ginaib prenahe panggonan ingwang.
Setelah 100 tahun musnah keempat kerajaan tersebut. Kemudian ada jaman lagi yang bukan milik saya, sebab saya sudah terpisah dengan saudara-saudara ditempat yang rahasia.
Ana sajroning kekarahIng tekene guru mamiKang nama raja pandhitaSultan Maolana Ngali
Samsujen iku kakiKawruhana ta ing mbesukSaturun turuniraNuli ana jaman maningAnderpati arane Kalawisesa
Di dalam teken sang guru Maolana Ngali. Demikian harap diketahui oleh anak cucu bahwa akan ada jaman Anderpati yang bernama Kala-wisesa.
Apan sira linambanganSumilir kang naga kentirSemune liman pepekaPejajaran kang negari
Ilang tingkahing becikNegara kramane suwungMiwah yudanegaraNora ana anglabeti
Tan adil satus taun nuli sirna
Lambangnya: Sumilir naga kentir semune liman pepeka. Itu negara Pajajaran. Negara tersebut tanpa keadilan dan tata negara, Setelah seratus tahun kemudian musnah.
Awit perang padha kadangDene pametune bumiWong cilik pajeke emasSawab ingsun den suguhi
Marang si Ajar dhinginKunir ta ingsunNuli asalin jamanMajapahit kang nagariIya iku Sang-a Prabu Brawijaya
Sebab berperang dengan saudara. Hasil bumi diberi pajak emas. Sebab saya mendapat hidangan Kunir sarimpang dari ki Ajar. Kemudian berganti jaman di Majapahit dengan rajanya Prabu Brawijaya.
Jejuluke Sri NarendraPeparab Sang RajapatiDewanata alam iraIngaranan AnderpatiSamana apan nenggihLamine sedasa winduPametuning nagaraWedale arupa picisSawab ingsun den suguhi mring si Ajar
Demikian nama raja bergelar Sang Rajapati Dewanata. Alamnya disebut Anderpati, lamanya sepuluh windu (80 tahun). Hasil negara berupa picis (uang). Ternyata waktu itu dari hidangan ki Ajar.
Juwadah satakir iyaSima galak semu nenggihCuriga kethul kang lambangSirna salin jaman maning
Tanah Gelagah wangiPan ing Demak kithanipunKono ana agamaTetep ingkang amurwani
Ajejuluk Diyati Kalawisaya
Hidangannya Jadah satu takir. Lambangnya waktu itu Sima galak semune curiga ketul. Kemudian berganti jaman lagi. Di Gelagahwangi dengan ibukota di Demak. Ada agama dengan pemimpinnya bergelar Diyati Kalawisaya.
Swidak gangsal taun sirnaPan jumeneng Ratu adilPara wali lan pandhitaSadaya pan samya asih
Pametune wong cilikIngkang katur marang RatuRupa picis lan uwangSawab ingsun den suguhi
Kembang mlathi mring ki Ajar gunung Padhang
Enam puluh lima tahun kemudian musnah. Yang bertahta Ratu Adil serta wali dan pandita semuanya cinta. Pajak rakyat berupa uang. Temyata saya diberi hidangan bunga Melati oleh ki Ajar.
Kaselak kampuhe bedhahKekesahan durung kongsiIku lambange dyan sirnaNuli ana jaman maning
Kalajangga kang namiTanah Pajang kuthanipunKukume telat DemakTan tumurun marang siwi
Tigang dasa enem taun nuli sirna
Negara tersebut diberi lambang: Kekesahan durung kongsi kaselak kampuhe bedah. Kemudian berganti jaman Kalajangga. Beribukota Pajang dengan hukum seperti di Demak. Tidak diganti oleh anaknya. 36 tahun kemudian musnah.
Semune lambang CangkramaPutung ingkang watang nenggihWong ndesa pajege sandhangPicis ingsun den suguhiIya kajar sauwitMarang si Ajar karuhunNuli asalin jamanIng Mataram kang nagari
Kalasakti Prabu Anyakrakusumo
Negara ini diberi lambang: cangkrama putung watange. Orang di desa terkena pajak pakaian dan uang. Sebab ki Ajar dahulu memberi hidangan sebatang pohon kajar. Kemudian berganti jaman di Mataram. Kalasakti Prabu Anyakrakusuma.
Kinalulutan ing balaKuwat prang ratune sugihKeringan ing nungsa JawaTur iku dadi gegenti
Ajar lan para waliNgulama lan para nujumMiwah para pandhitaKagelang dadi sawiji
Ratu dibya ambeg adil paramarta
Dicintai pasukannya. Kuat angkatan perangnya dan kaya, disegani seluruh bangsa Jawa. Bahkan juga sebagai gantinya Ajar dan wali serta pandita, bersatu dalam diri Sang Prabu yang adil.
Sudibya apari kramaAlus sabaranging budiWong cilik wadale reyalSawab ingsun den suguhiArupa bawang putihMring ki Ajar iku mauJejuluke negaraRatune ingkang miwitiSurakarta semune lintang sinipat
Raja perkasa tetapi berbudi halus. Rakyat kena pajak reyal. Sebab waktu itu saya mendapat hidangan bawang putih dari ki Ajar. Rajanya diberi gelar: Sura Kalpa semune lintang sinipat.
Nuli kembang sempol tanpaModin sreban lambang nenggihPanjenengan kaping papatRatune ingkang mekasiApan dipun lambangiKalpa sru kanaka putungSatus taun pan sirnaWit mungsuh sekutuh samiNuli ana nakoda dhateng merdagang
Kemudian berganti lagi dengan lambang: Kembang sempol Semune modin tanpa sreban. Raja yang keempat yang penghabisan diberi lambang Kalpa sru kanaka putung. Seratus tahun kemudian musnah sebab melawan sekutu. Kemudian ada nakhoda yang datang berdagang.
Iya aneng tanah JawaAngempek tanah sethithikLawas-lawas tumut aprangUnggul sasolahe nenggihKedhep neng tanah JawiWus ngalih jamanirekuMaksih turun MataramJejuluke kang negari
Nyakrawati kadhatone tanah Pajang
Berdagang di tanah Jawa kemudian mendapat sejengkal tanah. Lama kelamaan ikut perang dan selalu menang, sehingga terpandang di pulau Jawa. Jaman sudah berganti meskipun masih keturunan Mataram. Negara bernama Nyakkrawati dan ibukota di Pajang.
Ratu abala bacingahKeringan ing nuswa JawiKang miwiti dadi rajaJejuluke Layon KeliSemu satriya brangtiIya nuli salin ratuJejuluke sang nataSemune kenyo musoniNora lawas nuli salin panjenengan
Raja berpasukan campur aduk. Disegani setanah Jawa. Yang memulai menjadi raja dengan gelar Layon keli semune satriya brangti. Kemudian berganti raja yang bergelar: semune kenya musoni. Tidak lama kemudian berganti.
Dene jejuluke nataLung gadhung rara nglingkasiNuli salin gajah metaSemune tengu lelakiSewidak wrsa nuliAna dhawuhing bebenduKelem negaraniraKuwur tataning negariDuk semana pametune wong ing ndesa
Nama rajanya Lung gadung rara nglikasi kemudian berganti gajah meta semune tengu lelaki. Enam puluh tahun menerima kutukan sehingga tenggelam negaranya dan hukum tidak karu-karuan. Waktu itu pajaknya rakyat adalah.
Dhuwit anggris lawan uwang’Sawab ingsun den suguhiRupa getih mung sapitrahNuli retu kang nagariIlang barkating bumiTatane Parentah rusuhWong cilik kesrakatanTumpa-tumpa kang bilahiWus pinesthi nagri tan kena tinambak
Uang anggris dan uwang. Sebab saya diberi hidangan darah sepitrah. Kemudian negara geger. Tanah tidak berkasiat, pemerintah rusak. Rakyat celaka. Bermacam-macam bencana yang tidak dapat ditolak.
Bojode ingkang negaraNarendra pisah lan abdiPrabupati sowang-sowangSamana nglaih nagariJaman Kutila gentiKara murka ratunipunSemana linambanganDene Maolana NgaliPanji loro semune Pajang Mataram
Negara rusak. Raja berpisah dengan rakyat. Bupati berdiri sendiri-sendiri. Kemudian berganti jaman Kutila. Rajanya Kara Murka. Lambangnya Panji loro semune Pajang Mataram.
Nakodha melu wasesaKadhuk bandha sugih waniSarjana sirep sadayaWong cilik kawelas asihMah omah bosah-basihKatrajang marga agungPanji loro dyan sirnaNuli Rara ngangsu samiRandha loro nututi pijer tetukarNakhoda ikut serta memerintah. Punya keberanian dan kaya. Sarjana tidak ada. Rakyat sengsara. Rumah hancur berantakan diterjang jalan besar. Kemudian diganti dengan lambang Rara ngangsu, randa loro nututi pijer tetukar.
Tan kober paes sariraSinjang kemben tan tinolihLajengipun sinung lambangDene Maolana NgaliSamsujen Sang-a YogiTekane jaman Kala BenduIng Semarang TembayatPoma den samya ngrawuhiSasmitane lambang kang kocap punika
Tidak berkesempatan menghias diri, sinjang kemben tan tinolih itu sebuah lambang yang menurut Seh Ngali Samsujen datangnya Kala Bendu. Di Semarang Tembayat itulah yang mengerti/memahami lambang tersebut.
Dene pajege wong ndesaAkeh warninira samiLawan pajeg mundhak-mundhakYen panen datan maregiWuwuh suda ing bumiWong dursila saya ndarungAkeh dadi durjanaWong gedhe atine jailMundhak taun mundhak bilahining praja
Pajak rakyat banyak sekali macamnya. Semakin naik. Panen tidak membuat kenyang. Hasilnya berkurang. orang jahat makin menjadi-jadi Orang besar hatinya jail. Makin hari makin bertambah kesengsaraan negara.
Kukum lan yuda nagara Pan nora na kang nglabeti Salin-salin kang parentah Aretu patraping adil Kang bener-bener kontit Kang bandhol-nbandhol pan tulus Kang lurus- lurus rampas Setan mindha wahyu sami Akeh lali mring Gusti miwah wong tuwa
Hukum dan pengadilan negara tidak berguna. Perintah berganti-ganti. Keadilan tidak ada. Yang benar dianggap salah. Yang jahat dianggap benar. Setan menyamar sebagai wahyu. Banyak orang melupakan Tuhan dan orang tua.
Ilang kawiraningdyahSawab ingsun den suguhiMring ki Ajar Gunung PadhangArupa endang sawiji
Samana den etangiJaman pitung atusPitung puluh pan iyaWiwit prang tan na ngaberi
Nuli ana lamate negara rengka
Wanita hilang kehormatannya. Sebab saya diberi hidangan Endang seorang oleh ki Ajar. Mulai perang tidak berakhir. Kemudian ada tanda negara pecah.
Akeh ingkang gara-garaUdan salah mangasa praptiAkeh lindhu lan grahanaDalajate salin-salin
Pepati tanpa ajiAnutug ing jaman sewuWolung atus ta iyaTanah Jawa pothar pathirRatu Kara Murka Kuthila pan sirna
Banyak hal-hal yang luar biasa. Hujan salah waktu. Banyak gempa dan gerhana. Nyawa tidak berharga. Tanah Jawa berantakan. Kemudian raja Kara Murka Kutila musnah.
Dene besuk nuli anaTekane kang Tunjung PutihSemune Pudhak kasungsangBumi Mekah dennya lairIku kang angratoni Jagad kabeh ingkang mengkuJuluk Ratu Amisan Sirep musibating bumiWong nakoda milu manjing ing samuwan
Kemudian kelak akan datang Tunjung putih semune Pudak kasungsang. Lahir di bumi Mekah. Menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi, nakhoda ikut ke dalam persidangan.
Prabu tusing waliyulahKadhatone pan kekalihIng Mekah ingkang satunggal Tanah Jawi kang sawijiPrenahe iku kaki Perak lan gunung PerahuSakulone tempuran Balane samya jrih sajagadKono ana pangapura
Raja keturunan waliyullah. Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa. Letaknya dekat dengan gunung Perahu, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya. Memang raja yang terkenal sedunia.
Ajeg kukum lawan adil Wong cilik pajege dinar Sawab ingsun den suguhi Iya kembang saruni Mring ki Ajar iku mau Ing nalika semana Mulya jenenging narpati Tur abagus eseme lir madu puspa
Waktu itulah ada keadilan. Rakyat pajaknya dinar sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh ki Ajar. Waktu itu pemerintahan raja baik sekali. Orangnya tampan senyumnya manis sekali.
Dandanggula :
Langkung arja jamaning narpatiNora nana pan ingkang nanggulangWong desa iku wadale
Kang duwe pajeg sewuPan sinuda dening NarpatiMung metu satus dinarMangkana winuwus
Jamanira pan pinetangApan sewu wolungatus anenggihRatune nuli sirna
Benar-benar raharja waktu itu tidak ada yang menghalang-halangi. Rakyat yang dikenakan pajak seribu dikurangi oleh sang Prabu tinggal seratus dinar. Dihitung 1.800 rajanya musnah.
Ilang tekan kadhatone samiNuli rusak iya nungsa JawiNora karuwan tatanePra nayaka sadarumMiwah manca negara samiPadha sowang-sowanganMangkana winuwusMangka Allahu Tangala
Anjenengaken Sang Ratu AsmarakingkinBagus maksih taruna
Hilang rusak bersama kedatonnya. Pulau Jawapun rusak peraturan tidak karu-karuan. Para pegawai serta luar negeri tidak akur. Kemudian Tuhan menobatkan Sang Ratu Asmarakingkin tampan dan masih muda.
Iku mulih jeneng Narpati Wadya punggawa sujud sadaya Tur padha rena prentahe Kadhatone winuwus Ing Kediri ingkang satunggil Kang siji tanah Ngarab Karta jamanipun Duk semana pan pinetang
Apan sewu luwih sangang atus anenggih Negaranira rengka
Kembalilah kewibawaan raja. Pasukan setia semuanya. Suka diperintah. Kedatonnya di Kediri yang satu dan lainnya di negeri Arab. Kerta raharja keadaan negaranya. Waktu itu dihitung telah 1.900 dan negara itupun pecah.
Wus ndilalah kersaning Hyang WidhiRatu Perangi anulya praptaWadya tambuh wilanganePrawirane kalangkungPara ratu kalah ngajuritTan ana kang nanggulangTanah Jawa gempurWus jumeneng tanah JawaRatu Prenggi ber budi kras anglangkungiTetep neng tanah JawaEnengana Sang Nateng Parenggi Prabu ing Rum ingkang ginupta
Sudah menjadi kehendak Tuhan. Datanglah raja Prenggi dengan pasukannya. Kekuatannya luar biasa sehingga raja kalah. Tanah Jawa tunduk dan raja Prenggi menjadi raja di tanah Jawa. Sangat kejam tindakannya.
Lagya siniwi wadyane Kya patih munggweng ngayunAngandika Sri Narapati“Heh patih ingsun myarsaTanah Jawa ikuIng mangke ratune sirnaIya perang klawan Ratu PrenggiTan ana kang nanggulangi
Waktu raja Rum dihadap oleh mantri bupati berkata kepada patihnya: “Heh patih, saya mendengar bahwa tanah Jawa rajanya musnah kalah perang dengan raja Prenggi, tidak ada yang dapat menghalangi.
Iku patih mengkata tumuliAnggawaa ta sabalaniraPoma tundhungen den ageYen nora lunga ikuNora ingsun lilani mulih”Ki Patih sigra budhalSaha balanipunYa ta prapta tanah JawaRaja Prenggi tinundhung dening ki Patih Sirna sabalanira
Maka dari itu Patih berangkatlah dengan pasukan secukupnya. Usirlah raja Prenggi. Kalau tidak dapat jangan kamu kembali. Kemudian ki Patih berangkat bersama pasukan Rum datang di tanah Jawa mengusir raja Prenggi yang musnah dengan seluruh bala tentaranya. seorang oleh ki Ajar. Terhitung tahun 1770. Mulai perang tidak
Nuli rena manahe wong cilikNora ana kang budi sangsayaSarwa murah tetukoneTulus ingkang tinandurJamanira den jujulukiGandrung-gandrung neng margaAndulu wong gelungKekendon lukar kawratanKeris parung dolen tukokena nuliCampur bawur mring pasar
Rakyat kecil gembira hatinya. Tidak ada yang sengsara. Murah segalanya. Yang ditanam subur. Jaman itu dinamakan: gandrung-gandrung neng lurung andulu gelung kekendon lukar kawratan, keris parung dolen tukokna campur bawur mring pasar.
Sampun tutug kalih ewu warsiSunya ngegana tanpa tumingalYa meh tekan dalajateYen kiamat punikuJa majuja tabatulihiAnuli larang udanAngin topan rawuhTumangkeb sabumi alamSaking kidul wetan ingkang andhatengiAmbedhol ponang arga
udah 2.000 tahun. Angkasa sepi tidak terlihat apapun juga. Sudah hampir tiba waktunya kiamat. Jarang hujan, angin topan yang kerap kali datang. Bagaikan menimpa bumi dari selatan timur datangnya menghancurkan gunung-gunung.
Asmarandana :
Kitab Musarar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa, Musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Beliau sakti sebab titisan Batara wisnu. Waktu itu Sang Prabu menjadi raja agung, pasukannya raja-raja. Terkisahkan bahwa Sang Prabu punya putra lelaki yang tampan. Sesudah dewasa dijadikan raja di Pagedongan. Sangat raharja negara-nya. Hal tersebut menggembirakan Sang Prabu. Waktu itu tersebutkan Sang Prabu akan mendapat tamu, seorang raja pandita dari Rum bernama, Sultan Maolana.
Lengkapnya bernama Ngali Samsujen. Kedatangannya disambut sebaik-baiknya. Sebab tamu tersebut seorang raja pandita lain bangsa pantas dihormati. Setelah duduk Sultan Ngali Samsujen berkata: “Sang Prabu Jayabaya, perkenankan saya memberi petuah padamu mengenai Kitab Musarar. Yang menyebutkan tinggal tiga kali lagi kemudian kerajaanmu akan diganti oleh orang lain”. Sang Prabu mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Karena beliau telah mengerti kehendak Dewata. Sang Prabu segera menjadi murid sang Raja Pandita. Segala isi Kitab Musarar sudah diketahui semua. Beliaupun ingat tinggal menitis 3 kali. Kelak akan diletakkan dalam teken Sang Pandita yang ditinggal di Kakbah yang membawa Imam Supingi untuk menaikkan kutbah. Senjata ecis itu yang bernama Udharati. Dikelak kemudian hari ada Maolana masih cucu Rasul yang mengembara sampai ke P. Jawa membawa ecis tersebut. Kelak menjadi punden Tanah Jawa.

Raja Pandita pamit dan musnah dari tempat duduk. Kemudian terkisahkan setelah satu bulan Sang Prabu memanggil putranya. Setelah sang putra datang lalu diajak ke gunung Padang. Ayah dan putra itu setelah datang lalu naik ke gunung. Di sana ada Ajar bernama Ajar Subrata. Menjemput Prabu Jayabaya seorang raja yang berincoknito termasuk titisan Batara Wisnu.. Karenanya Sang Prabu sangat waspada, tahu sebelum kejadian mengenai raja-raja karena Sang Prabu menerima sasmita gaib. Bila Islam seperti Nabi. Prabu Jayabaya bercengkrama di gunung sudah lama. Bertemu dengan ki Ajar di gunung Padang. Yang bertapa brata sehingga apa yang dikehendaki terjadi. Tergopoh-gopoh menghormati. Setelah duduk ki Ajar memanggil seorang endang yang membawa sesaji. Berwarna-warni isinya. Tujuh warna-warni dan lengkap delapan dengarn endangnya.

Jadah (ketan) setakir, bawang putih satu talam, kembang melati satu bungkus, darah sepitrah, kunir sarimpang, sebatang pohon kajar dan kembang mojar satu bungkus. Kedelapan endang seorang. Kemudian ki Ajar menghaturkan sembah : “Inilah hidangan kami untuk sang Prabu”. Sang Prabu waspada kemudian menarik senjata kerisnya. Ki Ajar ditikam mati. Demikian juga endangnya. Keris kemudian dimasukkan lagi. Cantrik-cantrik berlarian karena takut. Sedangkan raja putra kecewa melihat perbuatan ayahnya. Sang putra akan bertanya merasa takut. Kemudian merekapun pulang. Datang di kedaton Sang Prabu berbicara dengan putranya. Heh anakku. Kamu tahu ulah si Ajar yang saya bunuh. Sebab berdosa kepada guru saya Sultan Maolana Ngali Samsujen tatkala masih muda.

Sinom :
Dia itu sudah diwejang (diberitahu) oleh guru mengenai kitab Musarar. Sama seperti saya. Namun dia menyalahi janji, musnah raja-raja di P. Jawa. Toh saya sudah diberitahu bahwa saya tinggal 3 kali lagi. Bila sudah menitis tiga kali kemudian ada jaman lagi bukan perbuatan saya. Sudah dikatakan oleh Maolana Ngali tidak mungkin berobah lagi. Diberi lambang Jaman Catur semune segara asat. Itulah Jenggala, Kediri, Singasari dan Ngurawan. Empat raja itu masih kekuasaan saya. Negaranya bahagia diatas bumi. Menghancurkan keburukan. Setelah 100 tahun musnah keempat kerajaan tersebut. Kemudian ada jaman lagi yang bukan milik saya, sebab saya sudah terpisah dengan saudara-saudara ditempat yang rahasia.

Di dalam teken sang guru Maolana Ngali. Demikian harap diketahui oleh anak cucu bahwa akan ada jaman Anderpati yang bernama Kala-wisesa. Lambangnya: Sumilir naga kentir semune liman pepeka. Itu negara Pajajaran. Negara tersebut tanpa keadilan dan tata negara, Setelah seratus tahun kemudian musnah. Sebab berperang dengan saudara. Hasil bumi diberi pajak emas. Sebab saya mendapat hidangan Kunir sarimpang dari ki Ajar. Kemudian berganti jaman di Majapahit dengan rajanya Prabu Brawijaya.

Demikian nama raja bergelar Sang Rajapati Dewanata. Alamnya disebut Anderpati, lamanya sepuluh windu (80 tahun). Hasil negara berupa picis (uang). Ternyata waktu itu dari hidangan ki Ajar. Hidangannya Jadah satu takir. Lambangnya waktu itu Sima galak semune curiga ketul. Kemudian berganti jaman lagi. Di Gelagahwangi dengan ibukota di Demak. Ada agama dengan pemimpinnya bergelar Diyati Kalawisaya. Enam puluh lima tahun kemudian musnah. Yang bertahta Ratu Adil serta wali dan pandita semuanya cinta. Pajak rakyat berupa uang. Temyata saya diberi hidangan bunga Melati oleh ki Ajar. Negara tersebut diberi lambang: Kekesahan durung kongsi kaselak kampuhe bedah. Kemudian berganti jaman Kalajangga. Beribukota Pajang dengan hukum seperti di Demak. Tidak diganti oleh anaknya. 36 tahun kemudian musnah.

Negara ini diberi lambang: cangkrama putung watange. Orang di desa terkena pajak pakaian dan uang. Sebab ki Ajar dahulu memberi hidangan sebatang pohon kajar. Kemudian berganti jaman di Mataram. Kalasakti Prabu Anyakrakusuma. Dicintai pasukannya. Kuat angkatan perangnya dan kaya, disegani seluruh bangsa Jawa. Bahkan juga sebagai gantinya Ajar dan wali serta pandita, bersatu dalam diri Sang Prabu yang adil. Raja perkasa tetapi berbudi halus. Rakyat kena pajak reyal. Sebab waktu itu saya mendapat hidangan bawang putih dari ki Ajar. Rajanya diberi gelar: Sura Kalpa semune lintang sinipat. Kemudian berganti lagi dengan lambang: Kembang sempol Semune modin tanpa sreban. Raja yang keempat yang penghabisan diberi lambang Kalpa sru kanaka putung. Seratus tahun kemudian musnah sebab melawan sekutu. Kemudian ada nakhoda yang datang berdagang.

Berdagang di tanah Jawa kemudian mendapat sejengkal tanah. Lama kelamaan ikut perang dan selalu menang, sehingga terpandang di pulau Jawa. Jaman sudah berganti meskipun masih keturunan Mataram. Negara bernama Nyakkrawati dan ibukota di Pajang. Raja berpasukan campur aduk. Disegani setanah Jawa. Yang memulai menjadi raja dengan gelar Layon keli semune satriya brangti. Kemudian berganti raja yang bergelar: semune kenya musoni. Tidak lama kemudian berganti. Nama rajanya Lung gadung rara nglikasi kemudian berganti gajah meta semune tengu lelaki. Enam puluh tahun menerima kutukan sehingga tenggelam negaranya dan hukum tidak karu-karuan. Waktu itu pajaknya rakyat adalah.

Keterangan :
Lung Gadung Rara Nglikasi : Raja yang penuh inisiatif dalam segala hal, namun memiliki kelemahan suka wanita (Soekarno). Gajah Meta Semune Tengu Lelaki : Raja yang disegani/ditakuti, namun nista (Soeharto). Uang anggris dan uwang. Sebab saya diberi hidangan darah sepitrah. Kemudian negara geger. Tanah tidak berkasiat, pemerintah rusak. Rakyat celaka. Bermacam-macam bencana yang tidak dapat ditolak. Negara rusak. Raja berpisah dengan rakyat. Bupati berdiri sendiri-sendiri. Kemudian berganti jaman Kutila. Rajanya Kara Murka. Lambangnya Panji loro semune Pajang Mataram.

Keterangan :
– Bupati berdiri sendiri-sendiri : Otonomi Daerah.
– Jaman Kutila : Reformasi
– Raja Kara Murka : Raja-raja yang saling balas dendam.
– Panji Loro semune Pajang Mataram : Dua kekuatan pimpinan yang saling jegal ingin menjatuhkan.

Nakhoda ikut serta memerintah. Punya keberanian dan kaya. Sarjana tidak ada. Rakyat sengsara. Rumah hancur berantakan diterjang jalan besar. Kemudian diganti dengan lambang Rara ngangsu, randa loro nututi pijer tetukar.
Keterangan :
– Nakhoda : Orang asing.
– Sarjana : Orang arif dan bijak.
– Rara Ngangsu, Randa Loro Nututi Pijer Atetukar : Ratu yang selalu diikuti/diintai dua saudara wanita tua untuk menggantikannya (Megawati).

Tidak berkesempatan menghias diri, sinjang kemben tan tinolih itu sebuah lambang yang menurut Seh Ngali Samsujen datangnya Kala Bendu. Di Semarang Tembayat itulah yang mengerti/memahami lambang tersebut. Tan Kober Apepaes Tan Tinolih Sinjang Kemben : Raja yang tidak sempat mengatur negara sebab adanya masalah-masalah yang merepotkan (SBY/Kalla). Pajak rakyat banyak sekali macamnya. Semakin naik. Panen tidak membuat kenyang. Hasilnya berkurang. orang jahat makin menjadi-jadi Orang besar hatinya jail. Makin hari makin bertambah kesengsaraan negara.

Hukum dan pengadilan negara tidak berguna. Perintah berganti-ganti. Keadilan tidak ada. Yang benar dianggap salah. Yang jahat dianggap benar. Setan menyamar sebagai wahyu. Banyak orang melupakan Tuhan dan orang tua. Wanita hilang kehormatannya. Sebab saya diberi hidangan Endang seorang oleh ki Ajar. Mulai perang tidak berakhir. Kemudian ada tanda negara pecah. Banyak hal-hal yang luar biasa. Hujan salah waktu. Banyak gempa dan gerhana. Nyawa tidak berharga. Tanah Jawa berantakan. Kemudian raja Kara Murka Kutila musnah. Kemudian kelak akan datang Tunjung putih semune Pudak kasungsang. Lahir di bumi Mekah. Menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi, nakhoda ikut ke dalam persidangan.
Keterangan :
– Tunjung Putih semune Pudak Kesungsang : Raja berhati putih namun masih tersembunyi (Satriya Piningit).
– Lahir di bumi Mekah : Orang Islam yang sangat bertauhid.

Raja keturunan waliyullah. Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa. Letaknya dekat dengan gunung Perahu, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya. Memang raja yang terkenal sedunia.
Keterangan :
– Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa : Orang Islam yang sangat menghormati    leluhurnya dan menyatu dengan ajaran tradisi Jawa (kawruh Jawa). Waktu itulah ada
keadilan. Rakyat pajaknya dinar sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh ki Ajar.
Waktu itu pemerintahan raja baik sekali. Orangnya tampan senyumnya manis sekali.

Dandanggula :
Benar-benar raharja waktu itu tidak ada yang menghalang-halangi. Rakyat yang dikenakan pajak seribu dikurangi oleh sang Prabu tinggal seratus dinar. Dihitung 1.800 rajanya musnah. Hilang rusak bersama kedatonnya. Pulau Jawapun rusak peraturan tidak karu-karuan. Para pegawai serta luar negeri tidak akur. Kemudian Tuhan menobatkan Sang Ratu Asmarakingkin tampan dan masih muda.

Kembalilah kewibawaan raja. Pasukan setia semuanya. Suka diperintah. Kedatonnya di Kediri yang satu dan lainnya di negeri Arab. Kerta raharja keadaan negaranya. Waktu itu dihitung telah 1.900 dan negara itupun pecah. Sudah menjadi kehendak Tuhan. Datanglah raja Prenggi dengan pasukannya. Kekuatannya luar biasa sehingga raja kalah. Tanah Jawa tunduk dan raja Prenggi menjadi raja di tanah Jawa. Sangat kejam tindakannya. Waktu raja Rum dihadap oleh mantri bupati berkata kepada patihnya: “Heh patih, saya mendengar bahwa tanah Jawa rajanya musnah kalah perang dengan raja Prenggi, tidak ada yang dapat menghalangi.

Maka dari itu Patih berangkatlah dengan pasukan secukupnya. Usirlah raja Prenggi. Kalau tidak dapat jangan kamu kembali. Kemudian ki Patih berangkat bersama pasukan Rum datang di tanah Jawa mengusir raja Prenggi yang musnah dengan seluruh bala tentaranya. seorang oleh ki Ajar. Terhitung tahun 1770. Mulai perang rakyat kecil tidak gembira hatinya. Tidak ada yang sengsara. Murah segalanya. Yang ditanam subur. Jaman itu dinamakan: gandrung-gandrung neng lurung andulu gelung kekendon lukar kawratan, keris parung dolen tukokna campur bawur mring pasar. Sudah 2.000 tahun. Angkasa sepi tidak terlihat apapun juga. Sudah hampir tiba waktunya kiamat. Jarang hujan, angin topan yang kerap kali datang. Bagaikan menimpa bumi dari selatan timur datangnya menghancurkan gunung-gunung.
 

Kepustakaan
Nurahman, 2007. Kitab Musarar Jayabaya. /http://nurahmad.wordpress.com/wasiat-nusantara/kitab-musarar-jayabaya/
_________. 2008 . Kitab Musarar Jayabaya. http://bharatayudha.multiply.com/recipes/item/44
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s